ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP LOÀI QUẾ BẢN ĐỊA Ở HUYỆN TRÀ BỒNG, TỈNH QUẢNG NGÃI

Abstract

Mục tiêu của nghiên cứu là tích hợp các lớp nhân tố sinh thái ảnh hưởng thông qua mô hình sinh thái dựa trên cơ sở GIS để xác định địa điểm phù hợp quế bản địa ở huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp phân tích thứ bậc AHP (Analytic Hierarchy Process) và phương pháp phân tích thứ bậc mờ FAHP ( Fuzzy Analytic Hierarchy Process) để xác định trọng số/tầm ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái. Kết quả nghiên cứu cho thấy khoảng 32.321,82 ha,được xác định là phù hợp cho loài quế bản địa Trà Bồng, chiếm 76,68% tổng diện vùng nghiên cứu, trong đó diện tích rất phù hợp là 19.168,00 ha (45,48%), phù hợp là 12.219,02 ha (28,99%) và ít phù hợp là 934,81 ha (2,22%)
https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v129i3D.5713

References

  1. Trần Cửu, (1983). Vấn đề phát triển cây Quế ở huyện Trà Bồng. Tạp chí Lâm nghiệp,
  2. Loi, N. Van, M. Kappas, S.Erasmi (2006). GIS-based assessment of land potential for forestry in Thua Thien Hue, Central Vietnam. Global Change Issue in Developing and Emerging Countries, 13, pp: 123-129.
  3. Trần Kim Ngọc, Phạm Duy Hưng và Nguyễn Văn Lợi (2017). Nghiên cứu tuyển chọn cây trội giống quế bản địa (Cinnamomum cassia BL.) ở huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Tạp chí khoa học & công nghệ nông nghiệp, 1(2): 331-330.
  4. Saaty, T. L., (2000). Fundamentals of decision making and priority theory with the Analytic Hierarchy Process. RWS publications, Pittsburgh, 6: 21-28.
  5. Saaty, T.L., (1980). The Analytic Hierarchy Process. New York, McGraw-Hill.