ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ

Keywords

hiệu quả sử dụng đất
loại hình sử dụng đất
sản xuất nông nghiệp
Triệu Phong
Quảng Trị hiệu quả sử dụng đất
sản xuất nông nghiệp
loại hình sử dụng đất
Triệu Phong
Quảng Trị

Abstract

Nghiên cứu này được thực hiện tại Huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp để từ đó đề xuất các giải pháp sử dụng đất sản xuất nông nghiệp bền vững. Nghiên cứu đã lựa chọn 3 xã đại diện cho 3 tiểu vùng sinh thái của huyện Triệu Phong để điều tra phỏng vấn 106 hộ về tình hình sản xuất nông nghiệp và hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp: xã Triệu Ái đại diện cho vùng trung du (Tiểu vùng 1); xã Triệu Đại đại diện cho vùng đồng bằng (Tiểu vùng 2) và xã Triệu An đại diện cho vùng ven biển (Tiểu vùng 3). Kết quả nghiên cứu cho thấy giá trị sản xuất (GTSX) bình quân của đất sản xuất nông nghiệp là 39,722 triệu đồng/ha; giá trị gia tăng (GTGT) là 25,649 triệu đồng/ha, GTSX/LĐ (lao động) là 0,270 triệu đồng và GTGT/lao động là 0,177 triệu đồng. Loại hình sử dụng đất chuyên lúa ở tiểu vùng 2 (vùng đồng bằng) có GTSX và GTGT lớn nhất, lần lượt là 81,863 triệu đồng/ha và 53,635 triệu đồng/ha. Bình quân GTGT/lao động ở Tiểu vùng 2 là 0,341 triệu đồng, gấp 1,3 lần tiểu vùng 1, gấp 2,9 lần tiểu vùng 3.

https://doi.org/10.26459/hueunijard.v130i3A.5772

References

  1. Đỗ Văn Nhạ, Nguyễn Thị Phong Thu (2016), Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên, Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 14(12), 1934–1944.
  2. Trần Thị Thanh Hoa (2018), Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, Luận văn thạc sĩ Quản lý đất đai, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
  3. Phan Chí Nguyện, Phạm Thanh Vũ, Vương Tuấn Huy, Phan Hoàng Vũ, Nguyễn Thị Song Bình, Võ Quốc Sử và Trần Văn Dũng (2019), Đánh giá tiềm năng đất đai cho phát triển vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 55(1), 12–23. DOI: 10.22144/ctu.jsi.2019.108
  4. Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Hữu Ngữ, Hồ Kiệt, Nguyễn Bích Ngọc, Hoàng Anh Cảm (2019), Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trước và sau quá trình tích tụ và tập trung đất đai tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 128(3A), 121–134. DOI: 10.26459/hueuni-jard.v128i3B.5106
  5. Chi cục thống kê huyện Triệu Phong (2019), Niên giám thống kê, Cục thống kê Quảng Trị.
  6. Nguyễn Văn Bộ (2000), Bón phân cân đối và hợp lý cho cây trồng, Nxb. Nông nghiệp, Hà Nội.