NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN BIẾN ĐỘNG CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Abstract

Bài báo này nhằm đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2014 – 2019 và xác định các yếu tố tác ảnh hưởng đến việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trên địa bàn huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 18 cán bộ công chức (trong lĩnh vực quản lý đất đai và nông nghiệp) và 149 nông hộ trên địa bàn huyện Quảng Điền bằng phiếu khảo sát được thiết kế sẵn. Số liệu sau khi được xử lý được đưa vào phân tích bằng các phương pháp: thống kê mô tả, phân tích tương quan và phân tích hồi quy được thực hiện trên phân mềm SPSS. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 05 yếu tố chính ảnh hưởng đến việc thay đổi cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Huyện, bao gồm: (i) Yếu tố xã hội, (ii) Cơ sở vật chất nông nghiệp, (iii) Khí hậu, (iv) Thu nhập từ nông nghiệp và (v) Chính sách trong nông nghiệp. Trong đó, yếu tố Thu nhập từ nông nghiệp có tác động lớn nhất đến việc biến động cơ cấu sử dụng đất tại Huyện, tiếp đến lần lượt là các yếu tố Cơ sở vật chất nông nghiệp, Khí hậu, Xã hội, và cuối cùng là Chính sách nông nghiệp.
https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v129i3D.5839

References

  1. Chi cục thống kê huyện Quảng Điền, (2019), Niên giám thống kê huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế.
  2. Chính phủ, (2015), Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg của Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020, Hà Nội.
  3. Nguyễn Thị Hải, Huỳnh Văn Chương, Hồ Kiệt, Trần Văn Nguyện, (2013), Nghiên cứu việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy giai đoạn 2007 – 2012, tưTạp chí Đại Học Huế.
  4. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, (2014), Nghiên cứu tác động của quá trình chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất đến phát triển nông nghiệp, nông thôn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, Hà Nội.
  5. Hồ Việt Hoàng, (2016), Nghiên cứu tái cơ cấu sử dụng đất tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn .
  6. Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa, (2012), Giáo trình quản lý khai thác tài nguyên đất đai, trường Đại học Cần Thơ.