Vol 67, No 4 (2011)

Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 67A, số 4, năm 2011