Search


 
Issue Title
 
Vol 129, No 3D (2020): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN BIẾN ĐỘNG CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Nguyễn Bich Ngọc, Hồ Việt Hoàng, Nguyễn Hữu Ngữ, Trần Thanh Đức
 
Vol 129, No 3A (2020): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ĐÁNH GIÁ THÍCH HỢP ĐẤT ĐAI ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOẠI HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG Abstract
Nguyễn Văn Bình, Thi Quý Phú, Nguyễn Phúc Khoa
 
Vol 129, No 3A (2020): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn THỰC TRẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA TỔ HỢP TÁC TRONG BỐI CẢNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Trương Quang Hoàng, Hoàng Gia Hùng, Võ Chí Tiến
 
Vol 129, No 3A (2020): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn THỰC TRẠNG HỢP TÁC, LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ LÚA HỮU CƠ Ở XÃ THỦY PHÙ, THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Viết Tuân, Lê Văn Nam, Phan Thiện Phước, Nguyễn Thị Ái Vân, Lê Việt Linh, Mai Thu Giang
 
1 - 4 of 4 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"