Search


 
Issue Title
 
Vol 127, No 3B (2018): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ĐÁNH GIÁ CÁC LOẠI HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Nguyễn Bich Ngọc, Nguyễn Hữu Ngữ, Trần Thanh Đức
 
Vol 129, No 3A (2020): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn MÔ HÌNH CANH TÁC NÔNG NGHIỆP THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ XƠ ĐĂNG, TỈNH QUẢNG NAM Abstract
Huỳnh Văn Chương, Trần Thị Phượng, Nguyễn Thị Hồng Mai, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Lê Ngọc Phương Quý, Phạm Gia Tùng, Nguyễn Quang Tân, Trịnh Ngân Hà, Nguyễn Thị Diệu Loan, Lê Văn Sang
 
Vol 128, No 3C (2019): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn DỰ BÁO ẢNH HƯỞNG CỦA LŨ LỤT ĐẾN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THEO KỊCH BẢN NƯỚC BIỂN DÂNG Ở HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract
Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Hữu Ngữ, Trần Thanh Đức, Nguyễn Văn Phúc Thịnh
 
Vol 128, No 3A (2019): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRƯỚC VÀ SAU QUÁ TRÌNH TÍCH TỤ VÀ TẬP TRUNG ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH Abstract
Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Hữu Ngữ, Hồ Kiệt, Nguyễn Bích Ngọc, Hoàng Anh Cảm
 
Vol 127, No 3B (2018): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn XÁC ĐỊNH CƠ CẤU ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ TÁI CƠ CẤU SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NAM Abstract
Trần Thị Ánh Tuyết, Hồ Kiệt
 
Vol 126, No 3D (2017): Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA HẠN HÁN ĐẾN ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ DỰA TRÊN CHỈ SỐ KHÔ HẠN TRÍCH XUẤT TỪ ẢNH VIỄN THÁM Abstract
Nguyen Hoang Khanh Linh, Trương Đỗ Minh Phượng, Trần An
 
1 - 6 of 6 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"