Editorial Team

Editors

  1. PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Tổng Biên Tập Tạp Chí Khoa học, Đại học Huế, Viet Nam
  2. TS. Trần Xuân Mậu, Thư ký toàn soạn, Tạp chí Khoa học Đại học Huế
  3. ThS. Nguyễn Quốc Thiên Hương

Section Editors

  1. Dr Hoàng Trọng Hùng, Hue University, University of Economics, Viet Nam
  2. PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Tổng Biên Tập Tạp Chí Khoa học, Đại học Huế, Viet Nam