Editorial Team

Editors

  1. PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Tổng Biên Tập Tạp Chí Khoa học, Đại học Huế, Viet Nam
  2. TS. Trần Xuân Mậu, Đại học Huế
  3. ThS. Nguyễn Quốc Thiên Hương, Thư ký chuyên san, Tạp chí Khoa học - Đại học Huế
  4. TS. Đỗ Thị Xuân Dung, Hue University, Viet Nam

Section Editors

  1. Dr Hoàng Trọng Hùng, Hue University, University of Economics, Viet Nam
  2. PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Tổng Biên Tập Tạp Chí Khoa học, Đại học Huế, Viet Nam