CHUỖI CUNG SẢN PHẨM SẮN KHU VỰC MIỀN TRUNG NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP Ở HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ

Abstract

Có nhiều tác nhân tham gia trong chuỗi cung sản phẩm sắn huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, đó là người cung cấp đầu vào (giống, phân bón), người trồng sắn, tư thương (thu gom nhỏ, thu gom lớn), nhà máy chế biến tinh bột sắn và nhà xuất khẩu. Mỗi tác nhân có vai trò khác nhau trong chuỗi, tùy thuộc vào các kênh tiêu thụ khác nhau dẫn đến lợi nhuận các tác nhân tham gia trong chuỗi cũng khác nhau. Nhìn chung, nhà máy chế biến đóng vai trò là tác nhân lãnh đạo chuỗi (trưởng chuỗi) và góp phần quyết định lợi nhuận của các tác nhân trong chuỗi, tuy nhiên họ lại quá phụ thuộc vào nhu cầu thị trường xuất khẩu, đặc biệt là thị trường Trung Quốc. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra vai trò và lợi ích của người trồng sắn đã được cải thiện nhưng họ vẫn là người bất lợi thế nhất trong chuỗi nêu trên.

Từ khóa. Chuỗi cung, sản phẩm sắn, Hướng Hóa

https://doi.org/10.26459/jed.v118i4.3725