CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH TIẾP TỤC MUA BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE Ô TÔ CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY BẢO VIỆT QUẢNG TRỊ

Abstract

Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm ra các yếu tố và tác động của các yếu tố này đến khả năng tiếp tục mua bảo hiểm vật chất xe ô tô tại công ty Bảo Việt Quảng Trị của khách hàng thông qua mô hình Binary logistic. Từ số liệu điều tra 217 khách hàng, kết quả phân tích nhân tố khám phá chỉ ra rằng có 6 yếu tố cấu thành để đo lường quyết định tiếp tục mua bảo hiểm vật chất xe ô tô tại công ty Bảo Việt Quảng Trị của khách hàng, cụ thể đó là nhận thức rủi ro, mục đích mua bảo hiểm, rào cản, thu nhập và lợi ích, danh tiếng và chất lượng dịch vụ, và nhóm tham khảo. Kết quả hồi qui Binary Logistic cho thấy có 4 nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm vật chất xe ô tô của khách hàng (nhận thức rủi ro, mục đích mua bảo hiểm, thu nhập và lợi ích, và danh tiếng và chất lượng dịch vụ) với xác suất dự báo đúng của mô hình là 73,7%.

https://doi.org/10.26459/jed.v118i4.3729