TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG FACEBOOK VÀO MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÁC KHÁCH SẠN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ – TỪ QUAN ĐIỂM DOANH NGHIỆP | dl | Hue University Journal of Science: Economics and Development

TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG FACEBOOK VÀO MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÁC KHÁCH SẠN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ – TỪ QUAN ĐIỂM DOANH NGHIỆP

khoa dl, Nguyễn Thị Thúy Vân

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jed.v126i5D.4488

Abstract


Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu tình hình ứng dụng trang Facebook vào hoạt động marketing tại 65 khách sạn (1–5 sao) trên địa bàn thành phố Huế, kết quả chỉ ra rằng việc ứng dụng Facebook vào một số hoạt động marketing của các khách sạn này vẫn chỉ dừng lại ở mức độ ứng dụng cơ bản và chưa tận dụng các tính năng nổi bật của nó trong việc tăng lượng đặt phòng trực tuyến và nâng cao sự phản hồi của khách hàng. Điều này xuất phát từ các yếu tố tác động bên trong khách sạn là trình độ nhân viên, ngân sách và cơ sở hạ tầng; và bên ngoài là các yếu tố tâm lý của khách hàng. Từ đó hàm ý quản lý và phát triển việc ứng dụng Facebook vào hoạt động marketing của các khách sạn phải nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hình thức này; nâng cấp cơ sở hạ tầng và cải thiện trình độ nhân lực.

Từ khóa: Facebook, marketing, khách sạn, trình độ nhân viên, đặt phòng trực tuyến

References


American Marketing Association, About AMA: Definition of Marketing, (cited 28 May 2014).

Boyd, D. M, Ellison, N. B. (2007), Social network sites: Definition, history, and scholarship, Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), article 11.

Bulankulama, S. W. G. K., Khatibi, A., Shokri, T. S. D. M. (2015), Evaluating the effect of hotel size for utilization of social media in Sri Lankan hotel industry, International Journal of Scientific and Research Publications, 5(4).

Chaffey, D. and Smith, P. R., E-Marketing Excellence – Planning and optimizing your digital marketing, 3rd Edition, Routledge, NewYork, United States, 2008.

Evans, L. L. (2011), Social Media Marketing: Strategies for Engaging in Facebook, Twitter and Other Social Media, QUE Publishing, Indiana, United States.

Falkow, S. (2009), Social media strategy, E+ White paper, 2400 Lincoln Ave , Altadena, CA 91001, 626 296 6218.

Hotelmarketing.com. (2011), One quarter of hotels not using social media, Retrieved from http://hotelmarketing.com/index.php/content/article/one_quarter_of_hotels_not_using_social_media

Jones, R. (2009), Social media marketing 101, Part 1, Retrieved from http://searchenginewatch.com/3632809

Kotler, P., Gary, V. J. (2009), Principles of Marketing, Fourth European Edition, Prentice Hall, Pearson Education, 2009.

Leung, X. Y. (2013), The marketing effectiveness of hotel facebook pages: from perspectives of customers and messages, University of Nevada, Las Vegas.

Needham & Grohmann, Inc. (2006), A survey of current Hotel Travel, The Research Office of the School of the Business Administration, Cornell University.

Noone, B. M., McGuireb, K. A. & Rohlfs, K. V. (2011), Social media meets hotel revenue management: Opportunities, issues and unanswered questions, Journal of Revenue and Pricing Management, 10, 293–305.

Qi, S., Ieong, C. N. T. & Lei, S. (2013), An Investigation of Hotels’ Facebook Page Promotion, Institute for Tourism Studies Macau.

Singh, S. & Diamond, S. (2012), Social Media Marketing for Dummies, 2nd edition, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey.

Strauss, J., El-Ansary, A. I. and Frost R, Emarketing, Fourth edition, Prentice Hall, New Jersey, United States, 2005.

Sterne, J. (1996), Customer Service on the Internet: Building Relationships, Increasing Loyalty, and Staying Competitive, 2nd Ed., John Wiley and Sons, New York, 1996.

The Statistics Portal (2017), Number of daily active Facebook users worldwide as of 3rd quarter 2017 (in millions), Retrieved from https://www.statista.com/statistics/346167/facebook-global-dau/

Tiganj, I. S., Alerić, D. (2013), Social media marketing in hotel companies: case study of an innovative approach to customer relationship management via Facebook at Maistra Inc. Croatia, University of J. Dobrile in Pula, Croatia.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.