ĐỘNG THÁI PHÁT TRIỂN KHU NGHỈ DƯỠNG BIỂN LĂNG CÔ – THỪA THIÊN HUẾ | DL | Hue University Journal of Science: Economics and Development

ĐỘNG THÁI PHÁT TRIỂN KHU NGHỈ DƯỠNG BIỂN LĂNG CÔ – THỪA THIÊN HUẾ

Khoa DL, Bạch Thị Thu Hà, Trương Thị Thu Hà

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jed.v126i5D.4498

Abstract


Tóm tắt: Ở Việt Nam, cùng với sự phát triển của du lịch biển, các khu nghỉ dưỡng ven biển cũng đang được đầu tư và mở rộng một cách mạnh mẽ nhằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Tuy nhiên, nếu như sự phát triển này diễn ra quá ồ ạt thì sẽ dẫn đến hậu quả nặng nề đối với xã hội. Mục đích của nghiên cứu này là căn cứ vào mô hình lý thuyết tiến trình phát triển khu nghỉ dưỡng biển của Russell Arthur Smith để xác định giai đoạn phát triển của các khu nghỉ dưỡng biển ở Lăng Cô – Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp định tính thông qua phân tích các tài liệu kết hợp với phương pháp phỏng vấn sâu. Kết quả cho thấy mô hình các khu nghỉ dưỡng ven biển Lăng Cô đang ở trong giai đoạn “Xây dựng khu vực nghỉ dưỡng” và tiền giai đoạn “Xây dựng khu vực kinh doanh”.  Việc phát triển các khu nghỉ dưỡng biển đã gây ra những tác động tích cực và tiêu cực đến kinh tế, văn hóa – xã hội và môi trường của địa phương. Đây sẽ là cơ sở cho các cấp quản lý xây dựng các giải pháp và chiến lược thích hợp nhằm định hướng mô hình các khu nghỉ dưỡng biển ở Lăng Cô theo hướng phát triển bền vững.

Từ khóa: khu nghỉ dưỡng biển, du lịch biển, Lăng Cô, Thừa Thiên Huế


Keywords


khu nghỉ dưỡng biển, mô hình phát triển khu nghỉ dưỡng biển, Lăng Cô, Tỉnh Thừa Thiên Huế

References


Pforr, C., Macbeth, J., Clark, K., Fountain, J. and Wood, D. (2007), The dynamics of a coastal tourism development, Gold Coast: Sustainable Tourism Cooperative Research Centre.

Xie, P. F., Chandra, V., Gu K. (2013), Morphological changes of coastal tourism: a case study of Deranau Island, Fiji, Tourism Management Perspective, 5, 75–83.

Smith, R. A. (1991), Beach resorts: A model of development evolution, Landscape and Urban Planning, 21(3), 189–200.

Smith, R. A. (1992a), Beach Resort Evolution: Impications for Planning, Annals of Tourism Research, 19(2), 304–322.

Smith, R. A. (1992b), Conflicting trends of beach resort development: A Malaysian case, Coastal Management, 20 (2), 167–187.

Smith, R. A., Hendersonb, J. C., Chongb, V., Tayb C. & Jingwenb Y. (2011), The Development and Management of Beach Resorts: Boracay Island, The Philippin, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 16 (2), 229–245.

Smith, R. A. (1992c), Review of integrated beach resort development in Southeast Asia, Land use Policy, 9(3), 209–218.

Agarwal, S., Shaw, G. (2007), Managing Coastal tourism resorts – a global perspective, Channel view publications.

Hồ Thị Hương Lan (2009), Đánh giá của du khách về du lịch biển ở Lăng Cô và Cảnh Dương – Thừa Thiên Huế, Tạp chí khoa học Đại học Huế - chuyên san Kinh tế và Phát triển, 54, 59–70


Refbacks

  • There are currently no refbacks.