NHẬN THỨC VỀ ĐẠO VĂN CỦA SINH VIÊN VÀ GIẢNG VIÊN KHOA DU LỊCH – ĐẠI HỌC HUẾ | DL | Hue University Journal of Science: Economics and Development

NHẬN THỨC VỀ ĐẠO VĂN CỦA SINH VIÊN VÀ GIẢNG VIÊN KHOA DU LỊCH – ĐẠI HỌC HUẾ

Khoa DL, Phan Thị Diễm Hương, Nguyễn Thị Minh Nghĩa

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jed.v126i5D.4500

Abstract


Bài viết này nghiên cứu nhận thức về hành vi đạo văn của sinh viên và giảng viên trẻ Khoa Du lịch, Đại học Huế. Mục đích của bài viết là tìm hiểu cách nhận thức về khái niệm đạo văn cũng như quan điểm của họ về lý do dẫn đến hành vi đạo văn – vốn đang được cảnh báo nghiêm trọng trong xã hội Việt Nam. Nghiên cứu đã được thực hiện bằng bảng hỏi online khảo sát sinh viên từ năm thứ nhất đến năm thứ tư và giảng viên trẻ (có dưới 10 năm kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu) của Khoa Du lịch. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, đa số sinh viên và giảng viên Khoa Du lịch có nhận thức rất rõ về các hình thức đạo văn. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận đã từng thực hiện một trong các hình thức đạo văn. Nguyên nhân dẫn đến hành vi đạo văn của họ được chia thành hai nhóm bao gồm nguyên nhân bên trong (do thiếu và yếu về kỹ năng nghiên cứu khoa học/ thiếu nhận thức về việc trích dẫn công trình/ công việc của người khác) và nguyên nhân bên ngoài (áp lực, phương tiện Internet, thiếu khuyến cáo từ môi trường/ tổ chức làm việc hay nhà trường). Từ đó, chúng tôi đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu hành vi đạo văn trong nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng học thuật tại KDL – ĐHH.


Keywords


Đạo văn, sinh viên, giảng viên, Khoa Du lịch, nguyên nhân đạo văn

References


Ashworth P., Bannister P., Thorne P. (1997), Guilty in whose eyes? University students perceptions of cheating and plagiarism in academic work and assessment, Studies in Higher Education, 22(2), 187–203.

Auer N. J., Krupar E. M. (2001), Mouse click plagiarism: The role of technology in plagiarism and the librarian›s role in combating it, Library Trends, 49(3), 415–32.

Carroll Jude & Ranald MacDonald (2006), Plagiarism—a complex issue requiring a holistic institutional approach. Assessment & Evaluation in Higher, 31, 233–234.

Chou, I.-C. (2010), Is Plagiarism a Culture Product: The Voice of a Chinese-Speaking ELL. The International Journal - Language Society and Culture, 31, 37–41.

Dictionary, O.E. (2012), Oxford English Dictionary Online. [Online], Available at: https://en.oxforddictionaries.com/definition/plagiarism, [Accessed 30 7 2017].

Dordoy A., editor (2002), Cheating and plagiarism: student and staff perceptions at Northumbria, The Northumbria Conference – Educating for the Future, Junly 2002.

Evans, F. B. & Youmans, M. (2000), ESL writers discuss plagiarism: the social construction of ideologies, Journal of Education, 182(3), 49–65.

Flint A., Clegg S., Macdonald R. (2006), Exploring staff perceptions of student plagiarism, Journal of further and higher education, 30(02), 145–56.

Hermann Maurer; Frank Kappe & Bilal Zaka. (2006), Plagiarism: A survey, Journal of Universal Computer Science, 12(8), 1050–1084.

Ho TM, Nguyen HV, Vuong TT et al. (2007), Exploring Vietnamese co-authorship patterns in social sciences with basic network measures of 2008-2017 Scopus data [version 1; referees: 3 approved], F1000Research 2017, 6:1559 (doi: 10.12688/f1000research.12404.1)

Huỳnh Hiền, Phạm Hiệp và Abraham Trần, (2015), Đại học Đà Nẵng. [Online]. Available at: http://www.udn.vn/posts/view/2074/58 [Accessed 8 10 2017].

Leask, B. (2006), Plagiarism, cultural diversity and metaphor—implications for academic staff development, Assessment & Evaluation in Higher Education, 31(2), 183–199.

Liddell, J. (2003), A Comprehensive Definition of Plagiarism, Community and Junior College, 11(3), 43–52.

Macdonald R., (2000), Why don’t we turn the tide of plagiarism to the learners’ advantage, Times Higher Educational Supplement, 24.

McCabe, D., 2017. Plagiarism. [Online]. Available at: http://www.plagiarism.org/article/plagiarism-facts-and-stats. [Accessed 19 7 2017].

Minh Giảng, n.d Tuổi trẻ online. [Online], Available at: http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20150530/dao-van-ngay-cang-dang-bao-dong/754254.html. [Accessed 19 7 2017].

Nguyễn Thị Hiền (2016), Tia Sáng. [Online], Available at: http://tiasang.com.vn/-quan-ly-khoa-hoc/Nghien-cuu-KHXHNV-Nguyen-nhan-kho-cong-bo-quoc-te-10034. [Accessed 19 7 2017].

Nguyễn Văn Tuấn (2013), Từ nghiên cứu đến công bố: kỷ năng mềm cho nhà khoa học, Nxb. Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, T.P. Hồ Chí Minh.

Nghiêm Huê, (2017), Báo Mới. [Online]. Available at: https://www.baomoi.com/410-nha-khxh-nv-viet-nam-co-cong-bo-tren-scopus/c/23489494.epi [Accessed 8 10 2017].

Park, C. (2003), In Other (People's) Words: Plagiarism by University students: literature and lessons, Assessment & Evaluation in Higher, 25(5), 471.

Ponemon, L., & Glazer, A. (1990), Accounting education and ethical development: The influence of liberal learning on students and alumni in accounting practice, Accounting Education, 5(2), 195–208.

Quý Hiên (2017), Thanh Niên, [Online], Available at: http://thanhnien.vn/giao-duc/10-nha-khoa-hoc-xa-hoi-nhan-van-moi-co-1-nguoi-co-kha-nang-dan-dat-883440.html [Accessed 8 10 2017].

Sowden, C. (2005), Plagiarism and the culture of multilingual students in higher education abroad, ELT Journal, 3(59), 266–233.

Sierles, F., & Hendrickx, I. (1980), Cheating in medical school. Academic Medicine, 55(2), 124–5.

Smith, M., Ghazali, N., & Minhad, S. F. N. (2007), Attitudes towards plagiarism among undergraduate accounting students: Malaysian evidence. Asian Review of Accounting, 15(2), 122–146.

St Pierre, K. E., Nelson, E., & Gabbin, A. (1990), A study of the ethical development of accounting majors in relation to other business and nonbusiness disciplines, The Accounting Educators' Journal, 3(1), 23–35.

Thông tư Ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sỹ, [Online]. Available at: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-08-2017-TT-BGDDT-Quy-che-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-tien-si-338487.aspx. [Accessed 19 7 2017].

Tóm tắt xuất bản quốc tế giai đoạn (2012 – 2017) (Summary international publication (2012 -2017), (2017), Kỷ niệm 60 năm thành lập Đại học Huế (1957 -2017), Huế: Đại học Khoa học Huế.

Zhang, H. (2016), Against Plagiarism, Heidelberg New York Dordrecht London: Springer International Publishing.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.