CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ LÁI XE Ô TÔ TRONG CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO Ở KHU VỰC BÌNH TRỊ THIÊN
PDF

Keywords

quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô
cơ sở đào tạo lái xe ô tô
khu vực Bình Trị Thiên

Abstract

Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô trong các cơ sở đào tạo nghề ở khu vực Bình Trị Thiên. Số liệu khảo sát 400 học viên đang học nghề lái xe ô tô tại 7 cơ sở đào tạo ở 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên. Phương pháp kiểm định KMO và Bartlett, kiểm định Cronbach Alpha và phân tích nhân tố khám phá và tương quan và hồi quy đã được sử dụng. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng có 9 nhân tố ảnh hưởng đến kết quả công tác quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô gồm (1) Công tác tổ chức và quản lý đào tạo, (2) Cơ sở vật chất phương tiện thiết bị, (3) Năng lực đội ngũ giáo viên, (4) Quản lý tuyển sinh, (5) Quản lý tài chính, (6) Chương trình đào tạo, (7) Mục tiêu đào tạo,(8) Quản lý đội ngũ giáo viên, và (9) Quản lý dịch vụ phục vụ người học, trong đó nhân tố về công tác tổ chức và quản lý đào tạo là nhân tố ảnh hưởng lớn nhất.

Từ khóa: chất lượng, quản lý chất lượng, đào tạo nghề lái xe ô tô, cơ sở đào tạo lái xe ô tô, Bình Trị Thiên

https://doi.org/10.26459/hueuni-jed.v127i5A.4693
PDF

References

 1. Astin A. W. (1993), Assement for excellence, American Coucil on Education, Series on Higher Education, Oryx Press.
 2. Bộ Giao thông vận tải (2013), Báo cáo Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao hiệu quả quản lý về đào tạo, sát hạch lái xe.
 3. Bộ Giao thông vận tải (2014), Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
 4. Cục Cảnh sát giao thông (2015), Báo cáo tỉnh hình tai nạn giao thông, Website: http://www.csgt.vn/tintuc/4653/Tinh-hinh-tai-nan-giao-thong-nam-2015.html.20/01/2016
 5. Gujarati D. N. (2009), Basic econometrics. 5th ed. Boston: McGraw-Hill.
 6. http://kdcl.hcmuaf.edu.vn/data/file/TongquanveDB&KDCLGD.pdf.
 7. Kennedy P. (2008), A guide to econometrics. 6th ed. Malden, MA: Blackwell
 8. Kirkpatrick’s four levels of training evaluation http://www.anderson-sabourin.com/html/Kirkpatrick.html.
 9. Nguyễn Thanh Khanh, Nguyễn Minh Hòa (2015), Định vị thương hiệu các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí khoa học – Đại học Huế, 109 ,10, 173–182.
 10. Nguyễn Phương Nga, Nguyễn Quý Thành, Vũ Phương Anh và các dịch giả (2009), AUN-SA Sổ tay thực hiện các hướng dẫn đảm bảo chất lượng trong mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á.
 11. Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình, Báo cáo kết quả đào tạo lái xe giai đoạn 2015–2016.
 12. Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị, Báo cáo kết quả đào tạo lái xe giai đoạn 2015–2016.
 13. Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế, Báo cáo kết quả đào tạo lái xe giai đoạn 2015–2016.
 14. Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, Nxb. Hồng Đức, TP. Hồ Chí Minh.