ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ĐẾN PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO – TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN FOOD

Abstract

Tóm tắt: Nghiên cứu này khảo sát ảnh hưởng của các dạng văn hóa doanh nghiệp (cạnh tranh, kinh doanh, quan liêu và đồng thuận) lên các loại phong cách lãnh đạo (dân chủ, độc đoán và tự do) tại Công ty Cổ phần Sài Gòn Food. Theo hướng tiếp cận định lượng, nghiên cứu thực hiện khảo sát ngẫu nhiên 340 nhân viên và các nhà quản lý cấp thấp trong các bộ phận sản xuất trực tiếp và gián tiếp. Mô hình cấu trúc tuyến tính được sử dụng để kiểm định các giả thuyết trong mô hình lý thuyết. Kết quả phân tích cho thấy văn hóa kinh doanh và văn hóa đồng thuận tác động cùng chiều và có ý nghĩa đến phong cách lãnh đạo dân chủ; văn hóa quan liêu tác động cùng chiều đến phong cách lãnh đạo độc đoán, trong khi văn hóa đồng thuận tác động ngược chiều đến phong cách lãnh đạo độc đoán; văn hóa cạnh tranh tác động ngược chiều đến phong cách lãnh đạo tự do. Một số hàm ý cho nhà quản trị đã được cung cấp từ kết quả nghiên cứu.

Từ khóa: văn hóa doanh nghiệp, phong cách lãnh đạo, nhà quản trị, hiệu suất, công ty cổ phần Sài Gòn food

https://doi.org/10.26459/hueuni-jed.v127i5A.4818
PDF (Vietnamese)

References

 1. Annie McKee (2012), Management: a focus on leaders. Pearson Education, Inc.,.
 2. B. M. Nwibere (2013), The Influence of Corporate Culture on Managerial Leadership Style: The Niigerian Experience. International Journal of Business and Public Administration, 10(2), 166–187.
 3. Deshpande, R. , & Farley, J. (1999), Executive insights: corporate culture and market orientation: comparing Indian and Japanese firms, Journal of International Marketing, 7(4), 111–127.
 4. Dorfman, P. W., Howell, J. P., Hibino, S., Lee, J. K., Tate, U., & Bautista, A. (1997), Leadership in Western and Asian countries: Commonalities and differences in effective leadership processes across cultures, The Leadership Quarterly, 8(3), 233–274.
 5. Edgar H. Schein (2004), Organizational Culture and Leadership - Third Edition, Jossey-Bass, John Wiley & Sons, Inc.
 6. Lonner, Walter J. and Berry, John W. and Hofstede, Geert H., (1980), Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values, University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship.
 7. Lewin, K., Lippitt, R., & White, R. K. (1939), Patterns of aggressive behavior in experimentally created “Social Climates”, Journal of Social Psychology, 10(2), 271–299.
 8. McLaurin, James Reagan (2006), Leader-Effectiveness Across Cultural Boundaries: An Organizational Culture Perspective, Allied Academies International Conference, Academy of Organizational Culture, Communications and Conflict, Proceedings 11.1.2016, 55–59.
 9. Peter G. Northouse (2011), Leadership style questionnaire. Truy cập ngày 02/08/2015 từ nguồn https://www.psychologyroots.com/listing/leadership-style-questionnaire-peter-g-northouse-english
 10. Rex B. Kline (2011), Principles and Practice of Structural Equation Modeling – Third Edition, The Guilford Press, New York – London.
 11. Richard L. Daft (2008), Management - Eighth Edition, Thomson South-Western.
 12. Richard Kathrins (2007), The Relationship of Leadership Style and Organizational Cultures to the Effectiveness and Employee Satisfaction in Acute Care Hospitals. Dissertation - Doctor of Philosophy in Business Administration, Touro University International, College of Business Administration Cypress, California 90630.
 13. Rost, J.C. (1991), Leadership for the Twenty-First Century, New York: Praeger.
 14. Samuel C. Certo, S. Trevis Certo (2012), Modern management - concepts and skills - 12th ed, Pearson Education, Inc., publishing as Prentice Hall, One Lake Street, Upper Saddle River, New Jersey 07458.
 15. Valentino, C.L., & Brunelle, F.W.H. (2004), The role of middle managers in the transmission and integration of organizational culture, Journal of Healthcare Management, 49(6), 393–404.
 16. Van Der Panne, G., Van Beers, C. & Kleinknecht, A. (2003), Success and failure of innovation: A literature review, International Journal of Innovation Management, 7(3), 309–338.