CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI TIÊU DÙNG XANH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ HUẾ

Hoàng Trọng Hùng, Huỳnh Thị Thu Quyên, Huỳnh Thị Nhi

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jed.v127i5A.5070

Abstract


Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng tại thành phố Huế. Mô hình của nghiên cứu được thiết lập dựa trên mô hình mở rộng của lý thuyết hành vi hoạch định TPB (Theory of Planned Behaviour). Bằng phương pháp khảo sát trực tiếp 200 người tiêu dùng và sử dụng mô hình phương trình cấu trúc tuyến tính SEM (Structural Equation Modeling), kết quả nghiên cứu cho thấy có hai nhân tố chính ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng xanh qua đó tác động gián tiếp đến hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng tại thành phố Huế là thái độ đối với tiêu dùng xanh và mối quan tâm đến môi trường. Từ đó, để tiêu dùng xanh ngày càng phổ biến ở thành phố Huế, cần nâng cao thái độ và sự hiểu biết quan tâm đến môi trường của người tiêu dùng nhằm tăng cường ý định tiêu dùng, thúc đẩy hành vi mua xanh của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Huế.

Từ khóa: ý định tiêu dùng xanh, hành vi tiêu dùng xanh, lý thuyết hành vi hoạch định


Keywords


ý định tiêu dùng xanh, hành vi tiêu dùng xanh, sản phẩm xanh.

References


Ajzen (1991), The theory of planned behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(1), 179–211.

Ajzen, I. (2002), Constructing a TPB Questionnaire: Conceptual and Methodological Considerations, Working Paper, University of Massachusetts, Amherst.

Chan, R.Y.K. (2001), Determinants of Chinese consumers‘ green purchase behavior, Psychology & Marketing, 18(4), 389–413.

Chen Y., Chang, C. (2012), Enhance green purchase intentions – The role of green perceived value, green perceived risk, and green trust, Management Decision, 50(3), 502–520.

Gleim M., Jeffery S. Smith, Demetra Andrews, J. Joseph Cronin Jr (2013), Against the Green: A Multi-method Examination of the Barriers to Green Consumption, Journal of Retailing, 89(1), 44–61.

Hair, J. F., Black, W., Babin, B., & Anderson, R. (2010), Multivariate Data Analysis: A Global Perspective (7th ed.), Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall.

Irawan, R. and Darmayanti, D. (2012), The Influence Factors of Green Purchasing Behavior: A Study of University Students in Jakarta, School of Marketing, Bina Nusantara University – International, JI. HangLekir 1 no 6, Jakarta 10270, Indonesia.

Laroche, M., Bergeron, J & Barbaro-Forleo (2001), Targeting consumers who are willing to pay more for environmentally friendly products, Consumer Marketing, 18(6), 503–520.

Lee, K (2010), The green purchase behavior of Hong Kong young consumers: the role of peer influence, local environmental involvement, and concrete environmental knowledge, Journal of International Consumer Marketing, 23(1), 21–44.

Maoyan, Zhujunxuan, and Sangyang (2014), Consumer purchase intention research based on social media marketing, Journal of Business and Social Science, 5(10), 92–97.

Nimse, P., Vijayan, A., Kumar, A. & Varadarajan, C. (2007), A review of green product database, Enviromental Progress, 26(2), 131–137 .

Paul, J., Modi, A. and Patel, J. (2016), Predicting green product consumption using theory of planned behavior and reasoned action, Journal of Retailing and Consumer Services, 29, 123–134.

Phạm Thị Lan Hương (2014), Dự doán ý dịnh mua xanh của nguời tiêu dùng trẻ: Ảnh huởng của các nhân tố văn hóa và tâm lý, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 200(2), 66–78.

Sisira, N (2011), Social media and its role in marketing, International Journal of Enterprise Computing and business Systems, 1(2), 1–16.

Shamdasani, P., Chon-Lin, G., Richmond, D. (1993), Exploring green consumers in an

oriental culture: Role of personal and marketing mix, Advances in Consumer Research, 20(1),

–493.

Steenkamp, J and van Trijp, H. (1991), The use of Lisrel in validating marketing constructs, International Journal of Research in Marketing, 8(4), 283–299.

Trần Anh Tuấn, Nguyễn Thị Tuyết Mai (2017), Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm xanh của người tiêu dùng ở thành phố Đông Hà, Tạp chí khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển, 126(5C), 33–44.

Wang H.J. (2017), Determinants of consumers’ purchase behaviour towards green brands, The Service Industries Journal, 13(14), 896–918.

Zhao, Q. , Wu, Y., Wang, Y., and Zhu, X. (2014), What affects green consumer behavior in China? A case study from Qingdao, Journal of Cleaner Production, 63(15), 143–151.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.