THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TỈNH THANH HÓA THEO HƯỚNG BỀN VỮNG

Lê Thị Lệ

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jed.v128i5A.5266

Abstract


Thanh Hóa là tỉnh có diện tích rộng và dân số đông, có nhiều tiềm năng và thế mạnh để phát triển. Trong thời gian qua tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều thành tựu về phát triển kinh tế, như sự gia tăng quy mô kinh tế, tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa, đảm bảo các vấn đề an sinh xã hội. Tuy nhiên cũng còn gặp nhiều khó khăn, thách thức đang cản trở việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững ở Thanh Hóa như kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, hiệu quả vốn đầu tư thấp, thiếu nhân lực chất lượng cao,... Để phát triển kinh tế bền vững, việc đánh giá các lợi thế so sánh, xác định những khó khăn gây cản trở phát triển kinh tế, từ đó bài viết đưa ra đề xuất giải pháp về đổi mới cơ chế chính sách, đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo lập môi trường cạnh tranh, đảm bảo sự phát triển kinh tế gắn liền với đảm bảo ổn định về mặt xã hội và bảo vệ môi trường.

Keywords


Phát triển kinh tế; Kinh tế tỉnh Thanh Hóa; Giải pháp phát triển; Bền vững

References


Mai Việt Dũng (2015) “Vấn đề phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam hiện nay”. Tạp chí Lý luận chính trị số 7-2015

Cục thống kê tỉnh Thanh Hóa (2018) “ Niên giám thống kê năm 2018”

Thủ tướng chính phủ (2015) Quyết định số 872/QĐ-TTg ngày 17/6/2015 của Chính phủ về việc “Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 và tầm nhìn 2030”

Học viện Chính trị quôc gia Hồ Chí Minh:( (2015) “Giáo trình Phát triển bền vững của Viện Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh”

UBND Tỉnh Thanh Hóa “ Báo cáo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011-2015 và tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thanh Hóa năm 2018”;


Refbacks

  • There are currently no refbacks.