TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐẾN KINH TẾ VIỆT NAM

Đặng Thị Việt Đức

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jed.v128i5D.5314

Abstract


Tóm tắt: Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) được xem như một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội. Tại Việt Nam, ICT đã được quan tâm đầu tư phát triển, nhưng các đánh giá định lượng về tác động của ICT tới nền kinh tế còn rất hiếm. Bài báo này hệ thống hóa các đánh giá tác động của ICT tới nền kinh tế Việt Nam ở các khía cạnh vĩ mô, ngành, và doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng ICT đã có tác động tích cực đến kinh tế Việt Nam. Tuy vậy, khi đi vào phân tích so sánh với các nước trong khu vực thì mức đóng góp của ICT tới tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động, tác động lan tỏa dưới dạng ICT là yếu tố công nghệ đầu vào của sản xuất, cũng như tác động của ICT tới thay đổi mô hình kinh doanh và mô hình tổ chức của doanh nghiệp đều vẫn còn hạn chế. Từ đó, tác giả phân tích và đưa ra gợi ý đối với các doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách nhằm khai thác tốt hơn ICT cho phát triển doanh nghiệp và kinh tế Việt Nam.

Từ khóa: ICT, tác động, kinh tế Việt Nam


Keywords


ICT; tác động kinh tế; Việt Nam

References


APO (Asian Productivity Organization) (2018), APO Productivity Database 2018, Retrieved from https://www.apo-tokyo.org/wedo/productivity-measurement/ on 25 June 2019.

Berrio S. E. C., Redondo R. P., Hernandez H. G. (2018), Impact of ICT on the Generation of New Services Companies, Contemporary Engineering Sciences, 11(52), 2591–2599.

Bresnahan T. F., Trajtenberg M. (1992), General Purpose Technologies: Engines of Growth?, NBER Working Paper, 4148.

Brynjolfsson E., Kahin B. (2000), Understanding the Digital Economy: Data, Tools, and Research, Massachusetts Institute of Technology, US.

Daveri F. (2000), Is growth an Information Technology story in Europe too?, IGIER Working Paper, 168.

Dosi G. (1982), Technical Paradigms and Technological Trajectories, Research Policy, 11, 147–162.

Đức Đ. T. V., Linh Đ. H. (2018), Contribution of ICT to Vietnamese Economy: An Input-Output Analysis, VNU Journal of Economic and Business, 33(5E), 1–17, Retrieved from https://js.vnu.edu.vn/EAB/article/view/4192 on 20 June 2019.

Freeman, C. (2005), The ICT Paradigm, in Mansell, R. et al. (ed.), The Oxford Handbook of Information and Communication Technologies, U.S.: Oxford University Press.

Helpman E. (Eds.) (1998), General Purpose Technologies and Economic Growth, Cambridge, MA: MIT Press.

Heshmati A., Yang W. (2006), Contribution of ICT to the Chinese Economic Growth, Ratio Working Papers 91, The Ratio Institute.

Irawan T. (2013), ICT and Economic Development: Conclusion from IO Analysis for Selected ASEAN Member States, University of Wuppertal.

Karlsson E., Lijivern J. (2017), ICT Investment and the Effect on Economic Growth- A Comparative Study Across Four Income Groups, International School, Jonkping University.

Kegels C., Van Overbeke M., Van Zandweghe W (2002), ICT contribution to economic performance in Belgium: Preliminary evidence, Working Paper 8–02, Federal Planning Bureau, Brussels.

Niebel T. (2014), ICT and Economic Growth- Comparing Developing, Emerging and Developed Countries, ZEW Centre for European Economic Research, Discussion Paper, 14–117.

Nurmilaakso, J. M. (2009), ICT solutions and labor productivity: evidence from firm-level data, Electronic Commerce Research, 9(3), 173–181.

Perez C. (1983), Structural Change and Assimilation of New Technologies in the Economic and Social Systems, Future, October (1983), 357–375.

Perez C. (2004), Technological Revolutions, Paradigm Shifts, and Socio-Institutional Change, in: R. Erik (Eds.), Globalization, Economic Development and Inequality: An Alternative Perspective, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 217–242.

Pilat D. (2004), The Economic Impacts of ICT- What have We Learned Thus Far?, Zew Conference on the Economics of Information and Communication Technologies, Mannheim, July 2–3.

Phước N. Đ. H, Bình Đ. T. (2018), The Impact of E-commerce on Vietnamese SMEs, European Journal of Business Science and Technology, 3(2), 90–96.

Salwani, M. I., Marthandan, G., Norzaidi, M. D., Chong, S. C. (2009), E-commerce usage and business performance in the Malaysian tourism sector: empirical analysis, Information Management & Computer Security, 17(2), 166–185.

Shiller R. (2000), Irrational Exuberance, New York: Princeton University Press.

Schreyer P. (2000), The contribution of information and communication technology to output growth: A study of the G7 countries, Retrieved from http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/the-contribution-of-information-and-communication-technology-to-output-growth_151634666253.

WEF (World Economic Forum) (2017), Global Information Technology Report 2016.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.