THỰC HÀNH PHÂN TÍCH VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TÂN

Keywords

Organizational culture, Thanh Tan, Denison Ứng dụng mô hình Denison
văn hóa doanh nghiệp

Abstract

Tóm tắt: Với mục tiêu cung cấp một phương pháp thực hành phù hợp, đáng tin cậy để đánh giá thực trạng và đề xuất hàm ý quản trị giúp phát huy giá trị văn hóa tại các doanh nghiệp, bài báo này đã kế thừa mô hình và thang đo văn hóa doanh nghiệp của Denison (1990), đồng thời sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và thống kê mô tả để thực hành đánh giá văn hóa doanh nghiệp thông qua trường hợp công ty cổ phần Thanh Tân. Kết quả nghiên cứu chứng minh được sự phù hợp của mô hình nghiên cứu được lựa chọn. Đặc trưng của văn hóa doanh nghiệp được phản ánh thông qua 4 đặc điểm đó là sự thích ứng, sứ mệnh, sự tham gia và sự nhất quán. Để nhận biết xu hướng văn hóa doanh nghiệp hướng nội hay hướng ngoại, linh hoạt hay ổn định, doanh nghiệp cần so sánh các cặp đặc điểm theo đường kẻ ngang và dọc của mô hình Denison. Ngoài ra, một số hàm ý quản trị giúp phát huy giá trị văn hóa doanh nghiệp cũng được đề xuất thông qua trường hợp nghiên cứu tại công ty cổ phần Thanh Tân.

https://doi.org/10.26459/hueunijed.v130i5A.6046

References

 1. Cameron, K.S., Quinn.R.E., (1999), Diagnosing and changing Organizational Culture, New York: Addison-Wesley.
 2. Chen, Y.S., (2011), Green organizational identity: sources and consequence, Department of Business Administration, National Taipei University, Taipei, Taiwan.
 3. Denison, D.R., (1990), Corporate culture and organizational effectiveness, New York: John Wiley.
 4. Denison, D.R; Neale, W.S., (2000), Denison organizational culture survey, Facilitator guide, published by Denison consulting LLC.
 5. Hofstede, G., Hofstede, G.J. and Minkov, M., (1991), Cultures and organizations: Software of the mind (2nd Ed.), London: McGraw-Hill.
 6. Jaques, E., Dr., (1951), The changing culture of a factory, Tavistock Institute of Human Relations. (London): Tavistock Publications.
 7. Mullins, L. J., (2007), Management and Organisational Behaviour (8th ed.), Essex: Pearson Education.
 8. Muscalu, E., (2014), Organizational Culture Change in the Organisation, Management and Economics, 4(76), 392–396.
 9. Quinn, R.E., McGrath, M.R., (1984), The transformation of organizational culture: A competing values, Paper presented at the Conference of Organizational Culture and Meaning of Life in the Workplace, Vancouver.
 10. Recardo, R., & Jolly, J, (1997), Organizational Culture and Teams, SAM Advanced Management Journal, 62, 4–7.
 11. Schein, E. H., (2010), Organizational culture and leadership. San Francisco: Jossey-Bass.
 12. Seth J. Schwartz, Byron L. Zamboanga, Liliana Rodriguez & Sherry C. Wang, (2007), The Structure of Cultural Identity in an Ethnically Diverse Sample of Emerging Adults, Basic and Applied Social Psychology, 29(2), 159–173, DOI: 10.1080/01973530701332229.
 13. Tharp, M.B., (April 2009), Four Organizational Culture Types, Haworth.
 14. Wilkins, A.L. and Ouchi, W.G., (1983), Effcient cultures: Exploring the relationship between culture and organizational performance, Admin. Sci. Quart, (28), 468–481.