TIÊU THỤ RAU AN TOÀN CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH THAM GIA MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM TẠI HUYỆN A LƯỚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Keywords

Mô hình, rau an toàn, tiêu thụ, miền núi, A Lưới Mô hình VietGap
rau an toàn
tiêu thụ
miền núi
A Lưới

Abstract

Nghiên cứu này phân tích tình hình tiêu thụ rau an toàn của các hộ gia đình tham gia mô hình thí điểm tại huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Số liệu thứ cấp được thu thập thông qua các báo cáo của chính quyền địa phương và các nghiên cứu trước đây. Số liệu sơ cấp được thu thập thông qua phỏng vấn chuyên sâu 6 hộ tham gia mô hình. Bảng hỏi được sử dụng để khảo sát ý kiến của khách hàng về các sản phẩm rau an toàn. Kết quả nghiên cứu cho thấy kênh tiêu thụ rau an toàn của các hộ khá đa dạng, nhưng số lượng và loại rau tiêu thụ hàng ngày quá hạn chế, chủ yếu tiêu thụ tại thị trấn A Lưới và các địa phương lân cận. Ngoài ra, rau an toàn chưa có nhãn mác, giấy chứng nhận nên gây nhiều khó khăn cho khách hàng trong lựa chọn sản phẩm, từ đó tạo ra sự nghi ngờ về chất lượng và làm giảm lòng tin của người tiêu dùng. Cần kiểm soát chặt chẽ hơn quy trình sản xuất, liên kết với Hợp tác xã nông sản A Lưới và tăng cường vai trò của chính quyền là những hàm ý chính sách quan trọng nhằm cải thiện tốt hơn vấn đề tiêu thụ các sản phẩm rau an toàn tại địa bàn nghiên cứu.

https://doi.org/10.26459/hueunijed.v130i5A.6131

References

  1. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (2012), Thông tư 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 11 năm 2012 quy định về quản lý sản xuất rau, quả, chè an toàn.
  2. Lê Mỹ Dung (2017), Thực trạng và giải pháp sản xuất rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2008-2015, Tạp chí Khoa học xã hội và nhân văn, 14(2), 149–157.
  3. Lê Thị Hoa Sen và Hồ Thị Hồng (2012), Một số yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu thụ rau an toàn ở tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 71(2).
  4. Nguyễn Anh Minh và Nguyễn Tuấn Sơn (2017), Thực trạng và giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm rau sản xuất theo quy trình VietGap trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, 3, 158–168.
  5. Nguyễn Quang Phục (2020), Hiệu quả kinh tế của mô hình sản xuất rau an toàn trên địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 281, 64–72.
  6. Nguyễn Thu Trang (2015), Giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn trên địa bàn huyện Quốc Oai, Hà Nội, Tạp chí khoa học và Công nghệ lâm nghiệp, 2, 131–140.
  7. Phòng Nông nghiệp huyện A Lưới (2017), Báo cáo kết quả thực hiện mô hình trồng rau sạch năm 2016 của huyện A Lưới.A Lưới ngày 9 tháng 10 năm 2017.
  8. Phòng Nông nghiệp huyện A Lưới (2019), Báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp năm 2019 của huyện A Lưới, A Lưới ngày 12 tháng 12 năm 2019.
  9. Yin, Robert K. (2009), Case study research: Design and Methods, SAGE Publication, Inc.