Editorial Team

Editors

  1. TS. Trần Xuân Mậu, Đại học Huế
  2. Dương Đức Hưng, Viet Nam
  3. PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Tổng Biên Tập Tạp Chí Khoa học, Đại học Huế, Viet Nam
  4. TS. Đỗ Thị Xuân Dung, Hue University, Viet Nam

Section Editors

  1. PGS.TS. Phạm Khắc Liệu, Hue University, Viet Nam
  2. PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Tổng Biên Tập Tạp Chí Khoa học, Đại học Huế, Viet Nam