Editorial Team

1. Trần Thanh Nhàn, Trường ĐH Khoa học, ĐHH - Trưởng ban


2.  Hồ Đắc Thái Hoàn, Viện Tài nguyên và Môi trường


3. Hiroaki Furumai, Đại học Tokyo, Nhật Bản


4. Kensuke Fukushi, Đại học Tokyo, Nhật Bản


5. Shigeo Fujii, Đại học Kyoto, Nhật Bản


6. Toru Watanabe, Đại học Yamagata, Nhật Bản


7. Trương Quý Tùng, Đại học Huế


8. Huỳnh Văn Chương, Đại học Huế


9. Ngô Trí Dũng, Viện Tài nguyên và Môi trường - ĐHH


10. Đường Văn Hiếu, Trường ĐH Khoa học, ĐHH


11. Nguyễn Văn Hợp, Trường ĐH Khoa học, ĐHH


12. Đỗ Thị Việt Hương, Trường ĐH Khoa học, ĐHH


13. Trần Ngọc Nam, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh TTH


14. Phạm Khắc Liệu, Đại học Huế


15. Trần Anh Tuấn, Trường ĐH Khoa học, ĐHH