About the Journal

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Trái đất và Môi trường là một tạp chí khoa học quốc gia, có phản biện và truy cập mở do Đại học Huế xuất bản. Đây là môt tạp chí liên ngành đăng tải các kết quả nghiên cứu có chất lượng, mới nhất về các khoa học trái đất (địa lý tự nhiên, địa chất, địa vật lý, khoa học đất, thủy văn, hải dương học, khí tượng, khí hậu, sinh thái học,...), khoa học môi trường (các quá trình môi trường tự nhiên, các quá trình ô nhiễm môi trường, các tác động của con người đến môi trường,...), kỹ thuật môi trường (kỹ thuật nước và nước thải, kỹ thuật khí thải, quản lý và xử lý chất thải rắn,...) . Tạp chí đăng tải các công trình nghiên cứu lý thuyết, thực nghiệm và ứng dụng của các lĩnh vực trên. Các bản thảo chấp nhận để xuất bản được phản biện kín hai chiều để đảm bảo chất lượng khoa học tốt nhất và được xuất bản trực tuyến, đúng kỳ.

Thời gian xuất bản dự kiến: ​​trung bình 9 - 12 tuần kể từ khi nộp bài báo đến khi xuất bản.

Ngoài các kết quả nghiên cứu đề cập ở trên, Tạp chí cũng đăng tải các bài tổng quan về các chủ đề nghiên cứu có tính mới, chuyên sâu, có tính định hướng cho từng lĩnh vực hoặc liên lĩnh vực; các bài thông báo nhanh kết quả nghiên cứu. Tạp chí nhận bản thảo của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên Việt Nam và quốc tế.

Ngoài các số thường kỳ, Tạp chí xuất bản các số đặc biệt theo sự kiện của đơn vị, tổ chức (hội nghị, hội thảo, sưu tập định kỳ,...) với chủ đề nội dung xác định. Giá trị xuất bản của số đặc biệt hoàn toàn tương đương với số định kỳ.