BÚT PHÁP CHÍNH LUẬN TRONG VĂN XUÔI TRẦN NHÂN TÔNG

Abstract

Bài viết tập trung vào ba vấn đề sau:

1. Để đạt được mục đích trong sách lược ngoại giao, lời lẽ ở các bức thư của Trần Nhân Tông đều tỏ ra mềm dẻo, nhún nhường- đây cũng chính là một trong những bút pháp mà Trần Nhân Tông sử dụng ở trong văn xuôi.

2. Các văn thư ngoại giao của Trần Nhân Tông đã thể hiện sự kiên định trong việc từ chối yêu sách của triều Nguyên đòi vua Trần sang Bắc Kinh để chầu hầu.

3. Bằng lời văn sắc bén, cách phân tích thấu tình đạt lý, Trần Nhân Tông đã kiên quyết giữ vững chủ quyền dân tộc bằng mọi cách. Ông đã vận dụng trí, dũng, nhân để đạt được mục đích, thậm chí sẵn sàng dâng thật nhiều cống phẩm và đặc biệt quyết không cho ai can thiệp vào nội bộ triều chính.

https://doi.org/10.26459/hujos-ssh.v72i3.3642