MÔ HÌNH LÝ THUYẾT VỀ ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH THÔNG MINH

Abstract

Điểm đến du lịch thông minh là một khái niệm mới trong bối cảnh phát triển ngày càng
tăng của công nghệ thông tin và truyền thông, tuy nhiên có thể xem là một giải pháp giúp các
điểm đến đạt được tính bền vững và nâng cao khả năng cạnh tranh. Bài viết sử dụng phương
pháp nghiên cứu trường hợp điển hình nhằm mô tả và khám phá điểm đến Helsinki và Lyon, là
các mô hình điểm đến du lịch thông minh nổi tiếng hiện nay, từ đó đề xuất mô hình lý thuyết về
điểm đến du lịch thông minh. Kết quả phân tích thực nghiệm các trường hợp nghiên cứu điển
hình cho thấy mô hình lý thuyết về quản lý điểm đến du lịch thông minh bao gồm 3 cấp độ chiến lược, chiến thuật và hoạt động. Trong đó, CNTT&TT trao quyền nâng cao các trải nghiệm du lịch và xoá bỏ ranh giới giữa các giai đoạn du lịch, và là trung gian tạo ra các trải nghiệm đồng sáng tạo, mở rộng không gian đồng sáng tạo trải nghiệm; đồng thời nâng cao năng lực quản lý điểm đến du lịch.

https://doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v128i6D.5248
PDF (Vietnamese)

References

 1. Benckendorff, P., Moscardo, G. and Murphy, L., (2005), High tech versus high touch: Visitor responses to the use of technology in tourist attractions, Tourism Recreation Research, 30 (3), 37-47.
 2. Boes, K,. Buhalis, D., Inversini, A. (2016), Smart tourism destinations: ecosystems for tourism destination competitiveness, International Journal of Tourism Cities, 2 (2), 108-124.
 3. Boes, K., Buhalis, D., & Inversini, A. (2015). Conceptualising smart tourism destination dimensions. In I. Tussyadiah, & A. Inversini (Eds.), Information and communication technologies in tourism 2015 (pp. 391–403). Cham: Springer. doi:10.1016/S0160-7383(01)00012-3
 4. Buhalis, D. (2003). Etourism: Information technology for strategic tourism management. Harlow: Pearson Education.
 5. Buhalis, D., & Amaranggana, A. (2014). Smart tourism destinations. In Z. Xiang, & I. Tussyadiah (Eds.), Information and communication technologies in tourism 2014 (pp. 553–564). Cham: Springer. doi:10.1007/978-3-319-03973-2
 6. Buhalis, D., & Matloka, J. (2013). Technology-enabled tourism destination management and marketing. In C. Costa, E. Panyik, D. Buhalis (Eds.), Trends in European tourism planning and organisation (pp. 339–350). Buffalo, NY: Channel View Publications.
 7. Buonincontri, P., & Micera, R. (2016). The experience co-creation in smart tourism destinations: a multiple case analysis of European destinations. Information Technology & Tourism, 16(3), 285-315.
 8. Cimbaljević, M., Stankov, U., Pavluković, V., (2018), Going beyond the traditional destination competitiveness–reflections on a smart destination in the current research, Current Issues in Tourism, 1-Jun Taylor & Francis
 9. Cutler, S. Q. and Carmichael, B., (2010). The dimensions of the tourist experience. In: Morgan, M., Lugosi, P. and Ritchie, J. R. B. (eds.) The tourism and leisure experience: Consumer and managerial perspectives. Bristol: Channel View Publications, 3-26.
 10. Del Chiappa, G., & Baggio, R. (2015). Knowledge transfer in smart tourism destinations: Analyzing the effects of a network structure, Journal of Destination Marketing & Management, 4(3), 145–150. doi:10.1016/j.jdmm.2015.02.001.
 11. Del Vecchio, P., (2017), Creating value from Social Big Data: Implications for Smart Tourism Destinations, Information Processing and Management (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.ipm.2017.10.006
 12. Gretzel, U. and Jamal, T., (2009). Conceptualizing the creative tourist class: Technology, mobility, and tourism experiences. Tourism Analysis, 14 (4), 471-481.
 13. Gretzel, U., Sigala, M., Xiang, Z., & Koo, C. (2015), Smart tourism: Foundations and developments, Electronic Markets, 25(3), 179–188. doi:10.1007/s12525-015-0196-8
 14. Ivars-Baidal, J. A., Celdrán-Bernabeu, M. A., Mazón, J.-N., & Perles-Ivars, ÁF. (2017), Smart destinations and the evolution of ICTs: A new scenario for destination management? Current Issues in Tourism, 5, 1–20. doi:10.1080/13683500.2017.1388771.
 15. Jiang, Q., Ke, G., (2019), Information sharing and bullwhip effect in smart destination network system, Ad Hoc Networks, 87, 17-25.
 16. Jovicic, D. Z., (2019). From the traditional understanding of tourism destination to the smart tourism destination. Current Issues in Tourism, 22 (3), 276-282.
 17. Kim, J. H., Ritchie, J. R. B. and McCormick, B., (2011). Development of a scale to measure memorable tourism experiences. Journal of Travel Research, 51 (1), 12-25.
 18. Lamsfus, C., Martín, D., Alzua-Sorzabal, A., & Torres-Manzanera, E. (2015). Smart tourism destinations: An extended conception of smart cities focusing on human mobility. In I. Tussyadiah, & A. Inversini (Eds.), Information and communication technologies in tourism 2015 (pp. 363–375). Cham: Springer.
 19. Liberato, P., Alen, E., Liberato, D., (2018), Smart tourism destination triggers consumer experience: the case of Porto, European Journal of Management and Business Economics, 27 (1).
 20. Neuhofer, B. (2016). Value co-creation and co-destruction in connected tourist experiences. In A. Inversini, & R. Schegg (Eds.), Information and communication technologies in tourism 2016 (pp. 779–792). Cham: Springer.
 21. Neuhofer, B., Buhalis, D., & Ladkin, A. (2012). Conceptualising technology enhanced destination experiences. Journal of Destination Marketing and Management, 1(1–2), 36–46. doi:10.1016/j.jdmm.2012.08.001
 22. Neuhofer, B., Buhalis, D., & Ladkin, A. (2015). Smart technologies for personalized experiences: A case study in the hospitality domain. Electronic Markets, 25, 243–254. doi:10.1007/s12525-015-0182-1
 23. Ritchie, J. R. B. and Hudson, S., (2009). Understanding and meeting the challenges of customer/tourist experience research. International Journal of Tourism Research, 11, 111-126.
 24. Ryan, C., (2010). Ways of conceptualizing the tourist experience: A review of literature. Tourism Recreation Research, 35 (1), 37-46.
 25. SEGITTUR. (2015). Informe destinos turísticos inteligentes: construyendo el futuro [Report on smart tourism destinations: building the future]. Retrieved from http://www.segittur.es/opencms/export/sites/segitur/.content/galerias/descargas/proyectos/Libro-Blanco-Destinos-Tursticos-Inteligentes-construyendo-el-futuro.pdf
 26. Tung, V. W. S. and Ritchie, J. R. B., (2011). Exploring the essence of memorable tourism experiences. Annals of Tourism Research, 38 (4), 1367-1386.
 27. Tussyadiah, I. P. and Fesenmaier, D. R., (2007). Interpreting tourist experiences from first-person stories: A foundation for mobile guides. 15th European Conference on Information Systems, St. Gallen, Switzerland.
 28. Tussyadiah, I. P. and Fesenmaier, D. R., (2009). Mediating the tourist experiences: Access to places via shared videos. Annals of Tourism Research, 36 (1), 24-40.
 29. Uriely, N., (2005). The tourist experience: Conceptual developments. Annals of Tourism Research, 32 (1), 199-216.
 30. Wang, D., Li, X., Li, Y. (2016), China's “smart tourism destination” initiative: A taste of the service-dominant logic, Journal of Destination Marketing & Management, 2 (2), 59-61.
 31. Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods (4th Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.