NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH GIÁO DỤC Ở HUẾ

Abstract

Trên thế giới, du lịch giáo dục không phải là một loại hình du lịch mới và thị trường này được mong đợi sẽ tăng trưởng [1; 2]. Sự kết hợp giữa du lịch và giáo dục từ lâu đã được khẳng định là một trong các giải pháp giúp nâng cao hiệu quả của ngành du lịch tại một điểm đến [3]. Trên thực tế thì lại rất ít công trình nghiên cứu về chủ đề này [10]. Thừa Thiên Huế là nơi có nhiều tiềm năng và điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch giáo dục. Vì vậy, chúng tôi thực hiện công trình “Nghiên cứu phát triển du lịch giáo dục ở Huế”. Sử dụng kỹ thuật phỏng vấn chuyên gia, thảo luận nhóm trọng tâm và phương pháp phân tích ma trận SWOT, chúng tôi tiến hành phân tích, đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong phát triển du lịch giáo dục ở Thừa Thiên Huế, từ đó đề xuất các giải pháp phát triển du lịch giáo dục tại Thừa Thiên Huế.
https://doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v128i6D.5463
PDF (Vietnamese)

References

 1. Gibson, H. (1998). The educational tourist. Journal of Physical Education, tập 69 số 4, số trang (32–34).
 2. A. Holdnak & S. Holland. (1996). Edutourism: Vacationing to Learn, Parks and Recreation, tập 31 số 9, số trang (72-75).
 3. Lam, J. M. S., Ariffin, A. A., & Ahmad, A. (2011). Edutourism: Exploring the push–pull factors in selecting a university. International Journal of Business and Society, tập 12, số 1, tr 63–78.
 4. Koh, K. (1995). Designing the four-year tourism management curriculum: A marketing approach. Journal of Travel Research, tập 34 số 1. Số trang (68-72).
 5. Nghị định của chính phủ số 27/2001/NĐ-CP ngày 5 tháng 6 năm 2001về Kinh doanh lữ hành và hướng dẫn du lịch, tr.1, truy cập ngày 01 tháng 9 năm 2018 từ <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-27-2001-ND-CP-kinh-doanh-lu-hanh-huong-dan-du-lich47798.aspx>
 6. Paul, K. A. & R. Trent Larson. (1999). Educational Tourism: A Strategy to Sustainable Tourism Development in Sub-Saharan Africa. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2018 từ <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/idep/unpan002585.pdf>
 7. Ritche, B. W. (2003). Managing educational tourism. (Nxb. Channel View Publications), Anh.
 8. Rodger, D. (1998). Leisure, learning, and travel. Journal of Physical Education, (Nxb. Recreation & Dance), tập 69 số 4, số trang (28–31).
 9. UNWTO (2016), Global report on the power of Youth Travel, tập 13, số trang (08-10).
 10. William, P. (2010). Educational tourism: understanding the concept, recognising the value. Tourism Insights, tập 3 số 1.
 11. World Tourism Organization (2012). Annual Report 2012. Truy cập ngày 16 tháng 10 năm 2018 từ < http://www2.unwto.org/publication/unwto-annual-report-2012>