SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI LÀNG THANH THỦY CHÁNH, HUẾ

Abstract

Sự tham gia của cộng đồng địa phương trong việc ra quyết định, thực hiện và chia sẻ lợi ích từ du lịch được xem là một yếu tố then chốt để phát triển du lịch bền vững tại địa phương đó. Kết quả từ số liệu điều tra 133 người dân và phỏng vấn sâu 25 đáp viên đại diện các bên liên quan phản ánh rằng đa phần người dân ở làng Thanh Thủy Chánh hiện đang tham gia vào du lịch ở mức “thụ động” theo thang phân loại của Tosun (2006). Bên cạnh các đặc điểm nhân khẩu học, quyết định tham gia của người dân vào du lịch địa phương chịu sự chi phối của 6 nhân tố theo mức độ giảm dần là: hiểu biết về du lịch địa phương, thái độ tích cực tham gia, năng lực phục vụ du lịch, khả năng ra quyết định, sự tin tưởng các bên liên quan và năng lực tiếp cận du khách của người dân. Điều này cho thấy việc tăng cường sự tham gia của cộng đồng địa phương vào phát triển du lịch tại làng Thanh Thủy Chánh là khả quan nếu như có các giải pháp và chính sách phù hợp để nâng cao nhận thức, năng lực, vai trò tham gia của người dân và gắn kết chặt chẽ giữa các bên liên quan.

https://doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v128i6D.5467
PDF (Vietnamese)

References

 1. Hair, J., Anderson, R., Tatham, R. and Black, W. (1998), Multivariate data analysis, 5th Edition, Prentice Hall, New Jersey.
 2. Kayat, K. (2002), Power, Social Exchangs and Tourism in Langkawi: Rethinking Resident Perceptions, International Journal of Tourism Research, 4, 171–191.
 3. Mai Lệ Quyên (2017), Các nhân tố tác động đến sự tham gia của người dân địa phương trong phát triển các dịch vụ du lịch bổ sung tại các điểm di tích lịch sử văn hóa ở tỉnh Quảng Trị, Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển, 126(5D), 95–106.
 4. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (2016), Sự tham gia của cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch miền núi: Nghiên cứu điển hình tại Sapa, Lào Cai, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
 5. Paul S. (1987), Community participation in development projects, The World Bank Experience, World Bank discussion papers (6), 2.
 6. Perdue, R. et al. (1990), Resident support for tourism development, Annals of Tourism Research, 17(4), 586–599.
 7. Phạm Minh Hương (2013), Local residents’ attitudes and participation in tourism development in Ba Be National Park, Vietnam, Master thesis, Daegu University.
 8. Thammajinda, R. (2013), Community participation and social capital in tourism planning and management in a Thai context, Doctor of Philosophy thesis, Lincoln University, New Zealand.
 9. Tosun, C. and Timothy, D. J. (2003), Arguments for community participation in the tourism development process, Journal of Tourism Studies, 14(2), 2–15.
 10. Tosun, C. (2006), Expected nature of community participation in tourism development, Tourism Management, 27(3), 493–504.
 11. Zhang, Y. (2010), Personal factors that influence residents’ preferences about community involvement in tourism planning, Master of Physical Education and Recreation thesis, Indiana University, India.