ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH GIÁO DỤC THỬ NGHIỆM TẠI HUẾ

Abstract

Du lịch giáo dục được nhắc đến nhiều hơn trong những năm gần đây. Khách du lịch muốn trải nghiệm các điểm du lịch theo một cách mới, bao gồm việc cung cấp kiến thức, sự tương tác giữa du khách và cộng đồng, vừa lồng ghép yếu tố giải trí, thưởng ngoạn, và cả yếu tố “học”. Nghiên cứu này là một phần của 01 đề tài đặt hàng của Đại học Huế về “Nghiên cứu xây dựng chương trình du lịch giáo dục ở Huế”. Trên cơ sở xây dựng 03 chương trình và đưa vào thử nghiệm; đề tài đã thu hút được 522 khách tham gia thuộc 03 nhóm gồm:(i) sinh viên Khoa Du lịch – Đại học Huế, (ii) sinh viên và cán bộ giảng viên một số trường đại học trong toàn quốc và (iii) cán bộ thư viện thuộc khu vực Miền Trung. Kết quả cho thấy, nhìn chung các nhóm khách tham gia khá hài lòng và có những đề xuất hữu ích làm cơ sở giúp nhóm nghiên cứu hoàn thiện và mở rộng các chương trình du lịch giáo dục trước khi giới thiệu rộng rãi cho xã hội.
https://doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v128i6D.5495
PDF (Vietnamese)

References

 1. TÀI LIỆU THAM KHẢO
 2. Gunay Aliyeva (2015). Impacts of Educational Tourism on Local Community: The Case of Gazimagusa, North Cyprus, Eastern Mediterranean University, North Cyprus.
 3. Weiler, B. & Hall, C. M. (1992). Special Interest Tourism. Nxb. Belhaven Press, London.
 4. Bodger, D. (1998). Leisure, learning, and travel. Journal of Physical Education, (Nxb. Recreation & Dance), tập 69 số 4, số trang (28-31).
 5. Ankomah, P. & Larson, R. T. (2000). Education Tourism: A Strategy to Sustainable Tourism Development in Sub-Saharan Africa, Journal of Sustainable Tourism, tập 79 số 1, số trang (19-24).
 6. Tarlow, P. (2008). Educational Tourism Comes in Many Forms. Truy cập ngày 13 tháng 10 năm 2018 từ <http://www.brilliantpublishing.com/%20Writers/.com>.
 7. Lanegran, D. (2005). Discussion on Question: What Makes a Good Field Trip? With B. Hecht. St. Paul, Minn.
 8. Besculides, A., Lee, M. E. & McCormick, P. J. (2002). Residents and Perceptions of the Cultural Benefits of Tourism. Annals of Tourism Research, tập 29 số 2, số trang (303-319).
 9. Rodger, D. (1998). Leisure, learning, and travel. Journal of Physical Education, (Nxb. Recreation & Dance), tập 69 số 4, số trang (28–31).
 10. Ritchie,B.W.(2009). School excursion management in national capital cities. In R.Maitland & B.W.Ritchie(Eds.), City tourism: National Capital Perspectives. Nxb Oxfordshire. Số trang (185- 200).
 11. Gibson, H. (1998). The educational tourist. Journal of Physical Education, (Nxb. Recreation & Dance), tập 69 số 4, số trang (32–34).
 12. Holdnak, A., & Holland, S. (1996). Edutourism: Vacationing to learn. Scientific Research (Nxb. Parks and Recreation), số trang (72–75).