CÁC XU HƯỚNG NGHIÊN CỨU MARKETING XANH - LÝ THUYẾT VÀ VẬN DỤNG THỰC TIỄN

Abstract

Trong hai thập kỷ vừa qua, marketing xanh (green marketing) đã trở thành một chủ đề được quan tâm trên toàn cầu. Tuy nhiên, hoạt động marketing này ở Việt Nam vẫn còn khá vắng bóng trên cả hai phương diện học thuật và ứng dụng thực tiễn. Nguyên nhân của hiện tượng trên bắt nguồn từ sự thiếu hụt về nền tảng lý thuyết. Vận dụng các điểm mạnh của phương pháp phân tích nội dung trong nghiên cứu tổng quan, nhóm tác giả đã khảo sát 109 bài báo khoa học bằng ngôn ngữ Anh từ các tạp chí quốc tế thuộc cơ sở dữ liệu Science Citation Index. Kết quả nghiên cứu đã làm sáng tỏ được sự thay đổi của marketing xanh trên nhiều phương diện như giá trị lý luận, phương pháp tiếp cận cùng các nội dung nghiên cứu được mở rộng trong giai đoạn 1998–2018. Công trình cũng đề xuất một số hướng nghiên cứu phù hợp với bối cảnh của Việt Nam hiện nay nhằm mở rộng hơn công tác nghiên cứu marketing xanh trong nước, từ đó bắt kịp với xu hướng nghiên cứu quốc tế.

https://doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v128i6D.5508
PDF (Vietnamese)

References

 1. Akehurst, G., Afonso, C. & Goncalves, H. M. (2012), Re–examining green purchase behaviour and the green consumer profile: new evidences. Management Decision, 50(5), 972–988.
 2. Albino, V., Balice, A. & Dangelico, R.M. (2009), Environmental strategies and green product development: An overview on sustainability–driven companies. Business Strategy and the Environment, 18(2), 83 – 96.
 3. Bùi Lan Phương (2013), Marketing xanh xu hướng phát triển mới của các doanh nghiệp. Tạp chí Kinh Tế và Dự Báo, 12, 64–66.
 4. Chamorro, A., Rubio, S., & Miranda, F. J. (2009), Characteristics of research on green marketing, Business Strategy and the Environment, 18(4), 223–239.
 5. Chan, H. K., He, H. & Yang, W. Y. C. (2012), Green marketing and its impact on supply chain management in industrial markets. Industrial Marketing Management, 41, 557–562.
 6. Chan, E. C. (2014), Green marketing: Hotel customers' perspective, Journal of Travel and Tourism Marketing, 31 (8), 915–936.
 7. Chia–Jung, C., Pei–Chun, C. (2014), Preferences and willingness to pay for green hotel attributes in tourist choice behaviour: The case of Taiwan, Journal of Travel and Tourism Marketing, 31 (8), 937–957.
 8. Chin, C., Chin, C. & Wong, W. P. (2017). The implementation of green marketing tools in rural tourism: The readiness of tourists?. Journal of Hospitality Marketing and Management, 27:261–280.
 9. Crane, A. (2000), Facing the backlash: Green marketing and strategic reorientation in the 1990s. Journal of Strategic Marketing, 8(3), 277–296.
 10. Dangelico, R. M., Vocalelli, D. (2017), “Green Marketing”: An analysis of definitions, strategy steps, and tools through a systematic review of the literature. Journal of Cleaner Production, 165, 1263–1279.
 11. Davari, A., Strutton, D. (2014), Marketing mix strategies for closing the gap between green consumers' pro–environmental beliefs and behaviors. Journal of Strategic Marketing, 22(7), 563–586.
 12. Dean, T. J., Pacheco, D. F. (2014), Green marketing: a strategic balancing act for creating value. Journal of Business Strategy, 35(5), 14–22.
 13. D’Souzaa, C., Taghianb, M., Sullivan–Morta, G. & Gilmore, A. (2015), An evaluation of the role of green marketing and a firm's internal practices for environmental sustainability, Journal of Strategic Marketing, 23(7), 600–615.
 14. Essoussi, L. H., Linton, J. D. (2010), New or recycled products: how much are con–sumers willing to pay?, Journal of Consumer Marketing, 27(5):458–468.
 15. Gonçalvesa, H. M., Lourenço, T. F. & Silva, G. M. (2015), Green buying behavior and the theory of consumption values: A fuzzy–set approach, Journal of Business Research, 69(4), 1484–1491.
 16. Grimmer, M., Woolley, M. (2014), Green marketing messages and consumers' purchase intentions: Promoting personal versus environmental benefits. Journal of Marketing Communications, 20(4), 231–250.
 17. Gurău, C., Ranchhod, A. (2005), International green marketing: a comparative study of British and Romanian firms, International Marketing Review, 22(5), 547–562.
 18. Guyader, H., Ottosson, M. & Witell, L. (2017), You can't buy what you can't see: Retailer practices to increase the green premium, Journal of Retailing and Consumer Services, 34, 319–325.
 19. Hair, J. F., Sarstedt. M., Ringle, C. M., & Mena. J. A. (2012), An assessment of the use of partial least squares structural equation modeling in marketing research, Journal of the Academic Marketing Science, 40(3), 414–433.
 20. Hartmann, P., Ibánez, V. A. (2006), Green value added, Marketing Intelligence and Planning, 24(7):673–680.
 21. Hoang Van Hai, Nguyen Phuong Mai (2013), Environmental awareness and attitude of Vietnamese consumers towards green purchasing, VNU Journal of Economics and Business, 29(2), 129–141.
 22. Jeong, E., Janga, S., Day, J. & Ha, S. (2014), The impact of eco–friendly practices on green image and customer attitudes: An investigation in a café setting, International Journal of Hospitality Management, 41, 10–20.
 23. Kilbourne, W. E. (1998), Green marketing: A theoretical perspective, Journal of Marketing Management, 14(6), 641–655.
 24. Kotler, P. (2006), Marketing management, Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall.
 25. Krippendorff, K. (2004), Content analysis: An introduction to its methodology (2nd ed.), Thousand Oaks: Sage Publications.
 26. Kumar, P. (2016), State of green marketing research over 25 years (1990–2014). MarketingIntelligence and Planning, 34(1), 137–158.
 27. Kumar, V., Aaker, D. A. & Day, G. S. (2002), Essentials of marketing research (2nd ed.), New York: Wiley.
 28. Lee, C. K. M., Lam, J. S. L. (2012), Managing reverse logistics to enhance sustainability of industrial marketing, Industrial Marketing Management, 41, 589–598.
 29. Lee, K. (2008), Opportunities for green marketing: Young consumers, Marketing Intelligence and Planning, 26(6), 573–586.
 30. Lee, K. (2009), Gender differences in Hong Kong adolescent consumers’ green purchasing behavior. Journal of Consumer Marketing, 26(2), 87–96.
 31. Leonidou, L. C., Leonidou, C. N., Palihawadana, D. & Hultman, M. (2011), Evaluating the green advertising practices of international firms: A trend analysis, International Marketing Review, 28(1), 6–33.
 32. Millar, M., Mayer, K. J. & Baloglu, S. (2012), Importance of Green Hotel Attributes to Business and Leisure Travelers, Journal of Hospitality Marketing & Management, 21(4), 395–413.
 33. Neuendorf, K. A. (2002), The Content Analysis Guidebook, Thousand Oak, CA: Sage.
 34. Nguyen Thi Huong Giang, Ho Ngoc Tran (2014), Understanding Vietnamese consumers’ purchase intentions toward green electronic products in Hochiminh city, Paper presented at Asia–Pacific Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences, Singapore, August 2014.
 35. Papadas, K., Avlonitis, G. & Carrigan, M. (2017), Green marketing orientation: Conceptualization, scale development and validation, Journal of Business Research, 80, 236–246.
 36. Peattie, K. (1992), Green marketing M and E Handbooks, Pitman Publishing, England.
 37. Peattie, K. (2001), Towards sustainability: The third age of green marketing, The Marketing Review, 2(2), 129–146.
 38. Peattie, K., Crane, A. (2005), Green marketing: legend, myth, farce or prophesy?, Qualitative Market Research: An International Journal, 8 (4), 357–380.
 39. Polonsky, M. J., Rosenberger, P. J. (2001), Re–evaluating green marketing: a strategicapproach, Business Horizons, 44(5), 21–30.
 40. Prothero, A. (1990), Green consumerism and the societal marketing concept – marketing strategies for the 1990s, Journal of Marketing Managament, 6(2), 87–104.
 41. Simão, L., Lisboa, A. (2017), Green marketing and green brand – The Toyota Case, Procedia Manufacturing, 12, 183–194.
 42. Smith, K. T, Brower, T. R. (2012), Longitudinal study of green marketing strategies that influence Millennials, Journal of Strategic Marketing, 20(6), 535–551.
 43. Tomasin, L., Pereira, G. M., Borchardt, M. & Sellitto, M. A. (2013), How can the sales of green products in the Brazilian supply chain be increased?, Journal of Cleaner Production, 47, 274–282.
 44. Tseng, S., Hung, S. (2013), A framework identifying the gaps between customers' expectations and their perceptions in green products, Journal of Cleaner Production, 59, 174–184.