PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI MUA SẮM CỦA DU KHÁCH THÁI LAN ĐẾN HUẾ

Abstract

Hoạt động mua sắm thường đóng vai trò quan trọng trong hoạt động du lịch của du khách Thái Lan khi đến Huế chỉ sau hoạt động tham quan. Bên cạnh đó, chi tiêu cho hoạt động mua sắm cũng chiếm tỷ lệ cao nhất trong các hoạt động chi tiêu của du khách Thái Lan. Nghiên cứu này sử dụng bảng hỏi khảo sát 203 du khách Thái Lan đến Huế nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm của du khách Thái Lan đến Huế. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 6 nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của du khách Thái Lan khi đến Huế đó là (1) Thái độ, kỹ năng của người bán, (2) Giá cả, khuyến mãi, (3) Sản phẩm, (4) Động cơ, (5) Sự thuận tiện và (6) Ảnh hưởng xã hội. Từ đó, những hàm ý được đề xuất nhằm thúc đẩy hành vi mua sắm của du khách Thái Lan đến Huế.
https://doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v128i6D.5509
PDF (Vietnamese)

References

 1. Tài liệu tham khảo
 2. Lê Văn Huy, Hà Quang Thơ (2010), Nghiên cứu hành vi khách du lịch Thái Lan đến Đà Nẵng và đề xuất đối với xây dựng chính sách thu hút khách, Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 1(36).
 3. Lê Thùy Hương (2014), Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua thực phẩm an toàn của cư dân đô thị. Lấy ví dụ tại Thành phố Hà Nội, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc Dân.
 4. Phạm Bảo Dương, Nguyễn Thị Thùy Ly (2012), Nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng sản phẩm gốm sứ Bát Tràng, Tạp chí Khoa học và Phát triển, Tập 10 (Số 7), tr.1061 – 1068.
 5. Phan Mai Phương Duyên (2012), Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng ngẫu hứng tại thành phố Nha Trang, Luận văn thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh, Đại học Nha Trang.
 6. Nguyễn Hải Ninh, Đinh Vân Oanh (2014), Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới hành vi mua sắm tại siêu thị của người tiêu dùng Việt Nam.
 7. Nguyễn Thị Thanh Tâm (2012), Một số yếu tố ảnh hưởng tới quyết định mua hàng quần áo thời trang nữ - khu vực thành phố Nha Trang, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Nha Trang.
 8. Bùi Thị Tám (2009), Giáo trình Marketing du lịch, NXB Đại học Huế. (maslow)
 9. Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, Tập 1-2, NXB Hồng Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
 10. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo cáo tổng hợp đề án “Đẩy mạnh thu hút khách du lịch Thái Lan đến Việt Nam giai đoạn 2012-2015”.
 11. Sở Du lịch Tỉnh Thửa Thiên Huế: https://sdl.thuathienhue.gov.vn/
 12. Tổng cục Thống kê: https://www.gso.gov.vn/
 13. American marketing association, https://www.ama.org/the-definition-of-marketing-what-is-marketing/
 14. Churchill, G.A. & Peter, J.P., 1998. Marketing: Creating value for customers. Boston: Irwin/McGraw - Hill
 15. Philip Kotler (2007), Marketing căn bản, NXB Giao thông vận tải, Thành phố Hồ Chí Minh.
 16. Philip Kotler (1994), Những nguyên lý tiếp thị, Tập 1&2, NXB Thành phố Hồ Chí Minh.
 17. Philip Kotler & Gary Amstrong (2012), Nguyên lý tiếp thị, NXB Thống kê.