HÀ NỘI – HUẾ – SÀI GÒN: TRỤC PHÁT TRIỂN THẲNG CỦA LỊCH SỬ ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC
PDF (Vietnamese)

Keywords

giá trị lịch sử, Hà Nội – Huế – Sài Gòn, trục phát triển historical value, Hanoi – Hue – Saigon, development axis

Abstract

The North–South localities-alliance movement in the particular period of the country (1954–1975) created the relationship between the three cities of Hanoi – Hue – Saigon. Historical fact shows that the relationship between the three cities has been formed and has developed for a long time. The relation axis became the rear-front coordinate axis in the period of the resistance war in modern times. In the period of peace, development, and integration, this relation axis needs to promote and expand historical values and create new practical benefits, following the axis of heritage and national security.

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v129i6E.6053
PDF (Vietnamese)

References

  1. Đào Duy Anh, Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỷ XIX. Nxb. Văn hóa thông tin, Hà Nội, 2002.
  2. Lê Duẩn, Thư vào Nam. Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1985.
  3. Lịch sử Nam bộ kháng chiến, Tập 2 (1954–1975). Nxb. Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2010.