SỰ KẾT NỐI VÀ ĐỒNG HÀNH CỦA HÀ NỘI – HUẾ – SÀI GÒN TRONG ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC
PDF (Vietnamese)

Keywords

Hà Nội, Huế, Sài Gòn, kết nối, đồng hành, giải phóng dân tộc connectivity, Hanoi, Hue, national liberation, Saigon, unification

Abstract

The linkage and company between Hanoi, Hue, and Saigon in the struggle for national liberation and unification from the mid-nineteenth century to the second half of the twentieth century are a prominent feature of Vietnam’s history. This connectivity represents the struggle and solidarity spirit of a nation that always considers national independence, freedom, and unification as the paramount importance, affirming that Vietnam is a unique country. This linkage and company stems from many backgrounds with similarities in strategic positions, history, politics, and culture and increasingly develops in various forms and high quality. Simultaneously, it is one of the vital factors for the Vietnamese people to fight for national liberation and country unification. These features are the foundation for Hanoi, Hue, and Saigon to continue to unite and cooperate for sustainable development in the national industrialization and modernization since 1997.

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v129i6E.6061
PDF (Vietnamese)

References

  1. Quốc sử quán Triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, Tập V, Nxb. Thuận Hóa, Huế, 1992, Tr. 200, 201.
  2. Huỳnh Thúc Kháng, Phan Tây Hồ tiên sinh lịch sử, in trong Phan Châu Trinh – về tác gia và tác phẩm, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2007, Tr. 36.
  3. Báo Cứu quốc số 54, ngày 29-9-1945.
  4. Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội, Lịch sử Đảng bộ Thành phố Hà Nội (1930–2000), Nxb. Hà Nội, 2004, Tr. 159.
  5. Dẫn theo Lê Cung, Phong trào đô thị Huế trong kháng chiến chống Mỹ 1954–1975, Nxb. Thuận Hóa, Huế, 2001, Tr. 53.
  6. Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Thừa Thiên Huế tiến công, nổi dậy, anh dũng, kiên cường Xuân 1968, Nxb. Thuận Hóa, Huế, 1998, Tr. 179–181.
  7. Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội, Lịch sử Đảng bộ Thành phố Hà Nội (1930–2000), Nxb. Hà Nội, 2004, Tr. 494.
  8. Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, Nxb. Sự Thật, Hà Nội, 1976, Tr. 30.