QUỐC TỬ GIÁM: TỪ HÀ NỘI ĐẾN HUẾ VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH
PDF (Vietnamese)

Keywords

Hanoi, Hue, Quoc Tu Giam, relics, Royal College, values di tích, giá trị, Hà Nội, Huế, Quốc Tử Giám

Abstract

In 1788, under the Tay Son Dynasty, Hue became the capital of the country.  As the capital, Hue attracted not only talents but also numerous cultural values of the three regions of the country, from architecture, sculpture to music, festivals, and culinary art. One of the special cultural-educational events was the establishment of a second Royal College – Quoc Tu Giam in Hue – in August 1803 by King Gia Long after the Nguyen Dynasty was established in 1802. This article aims at clarifying the process of establishment and development of Quoc Tu Giam (from Hanoi to Hue) as well as proposing some measures to promote the values of these relics in the current context.

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v129i6E.6072
PDF (Vietnamese)

References

  1. Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê (1697), Đại Việt Sử ký toàn thư, Tập 1, Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội, Tr. 234.
  2. Phan Huy Chú (1972), Lịch triều hiến chương loại chí, Tố Nguyên Nguyễn Thọ Dực dịch, Phủ Quốc vụ khanh Đặc trách Văn hóa xuất bản, Sài Gòn, Tr. 12.
  3. Nội các triều Nguyễn (2007), Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, Bản dịch của Viện Sử học, T. 15, Nxb. Thuận Hóa, Huế, Tr. 530.
  4. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, Tập VI, Nxb. Thuận Hóa, Huế, Tr. 51.
  5. Nội các triều Nguyễn (2007), Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, Tập 15, Nxb. Thuận Hóa, Huế, Tr. 533.
  6. Quốc sử quán triều Nguyễn (2006), Đại Nam thực lục, Tập VI, Nxb. Thuận Hóa, Huế, Tr. 438.
  7. Nội các triều Nguyễn (2007), Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, Tập 7, Nxb. Thuận Hóa, Huế, Tr. 187.