THÁI Y VIỆN TRIỀU NGUYỄN – ĐỈNH CAO TRONG LỊCH SỬ PHÒNG, CHỮA BỆNH, TỔ CHỨC VÀ ĐÀO TẠO LƯƠNG Y VIỆT NAM THỜI QUÂN CHỦ
PDF (Vietnamese)

Keywords

bài thuốc, danh y, Huế, Thái Y viện, triều Nguyễn medicine, famous physician, Hue, Thai Hospital, Nguyen Dynasty

Abstract

Royal Hospital in Vietnam was first established in the reign of King Ly Than Tong (1128–1138) and developed through the Tran, Ho, Le, Nguyen and Tay Son dynasties. However, under the Nguyen dynasty, from 1804 to 1945, Thai Y Hospital has become the most complete medical institution for the court. Thai Hospital is the gathering place for many excellent physicians from all over the country to Hue capital to heal and care for the royal family and courtiers, and is a place of transmission of the profession to leave many valuable remedies, many famous physicians. which posterity is inheriting. In the past and present, Hue, with an important position in the history of the development of Vietnam's Medicine and Pharmacy industry, deserves to be the National Medical Center for the country.

https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v129i6E.6073
PDF (Vietnamese)

References

 1. Đại Việt sử ký toàn thư, Tập 1, Nxb. Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 2004, Tr. 376.
 2. Sđd., Tr. 475.
 3. Sđd., Tr. 646.
 4. Ngôi Thì Sĩ (bản dịch 1997), Đại Việt sử ký tiền biên, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, Tr. 347.
 5. Đại Việt sử ký toàn thư (2004) Tập 1, Nxb. Văn hóa Thông tin, Hà Nội, Tr. 738.
 6. Đỗ Văn Ninh (2002), Từ điển quan chức Việt Nam, Nxb. Thanh Niên, Hà Nội, Tr. 517.
 7. Huỳnh Đình Kết (2018), Họ Hoàng– Huỳnh Thừa Thiên Huế, trong sách Gia đình va dòng họ Thừa Thiên Huế trong lịch sử, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế, Đỗ Bang (Chủ biên), Nxb. Thuận Hóa, Tr. 347.
 8. Quốc Sử quán triều Nguyễn (2007), Đại Nam thực lục, Tập 1, Nxb. Giáo dục, Tr. 638.
 9. Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế (2003), Khảo cổ học tại di tích cố đô Huế 1999–2002.
 10. Quốc Sử quán triều Nguyễn (1992), Đại Nam nhất thống chí, Tập 1, Nxb. Thuận Hóa, Huế, Tr. 54–55.
 11. Nội các triều Nguyễn (1993), Khâm định Đại Nam hội điển sư lệ, Tập 15, Nxb. Thuận Hóa, Huế, Tr. 421.
 12. Sđd., Tr. 424.
 13. Sđd., Tr. 424.
 14. Sđd., Tr. 425.
 15. Mục lục Châu bản triều Nguyễn (1963), Viện Đại học Huế, Triều Thiệu Trị năm thứ 7 (1847), Tập 40, Tr. 152–155.
 16. Nội các triều Nguyễn (1993), Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, Tập 15, Nxb. Thuận Hóa, Huế, Tr. 426.
 17. Quốc Sử quán triều Nguyễn (2007), Đại Nam thực lục, Tập 5, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, Tr. 671.
 18. Sđd., Tr. 870.
 19. Quốc Sử quán triều Nguyễn (2007), Đại Nam thực lục, Tập 6, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, Tr. 413.
 20. Nội các triều Nguyễn (1993), Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, Tập 15, Nxb. Thuận Hóa, Huế, Tr. 422.
 21. Nội các triều Nguyễn (1993), Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, Tập 11, Nxb. Thuận Hóa, Huế, Tr. 381.
 22. Quốc Sử quán triều Nguyễn (2007), Đại Nam thực lục, Tập 2, Nxb. Giáo dục, Tr. 53.
 23. Sđd., Tr. 82.