Vol 126, No 6A (2017)

Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v126i6A

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đàm Nghĩa Hiếu
Chu Đình Kiên
Trần Thị Quế Châu
Trần Thúy Hiền
Bùi Thị Thuận Ánh
trần thanh nhị
HỒ HỮU NHẬT
Mai Xuân Toàn
Nguyễn Văn Quang
Nguyễn Văn Tổng
Trần Thị Tâm
Đỗ Thùy Trang
Liêu Vĩnh Dũng
Tô Thùy Linh
Trần Bình Tuyên
Dinh Quynh Giang
Nguyễn Trung Triều
Đoàn Anh Thái