Vol 99, No 11 (2014)

Journal of Social Sciences and Humanities

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hujos-ssh.v99i11

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bùi Thị Thu, Bùi Diên Giau
Nguyễn Ngọc Bảo Châu
Nguyễn Hồ Minh Trang
Lê Hương Hoa
Lê Văn Lân, Nguyen Thi Thu Lien
Hồ thị Quỳnh Như
truong phuong
Trương Tấn Quân, Nguyễn Văn Toàn
Bùi Thị Tám
Lê Văn Thăng
Trần Thị Hoài Thu, Hồ Hiền Quyên