ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ TẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN ĐƯỜNG TRÁNH QUỐC LỘ 1A ĐOẠN QUA ĐÈO CON, TỈNH QUẢNG BÌNH

Abstract

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu đánh giá và đề xuất giải pháp cải thiện công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng công trình tuyến đường tránh Quốc lộ 1A đoạn qua Đèo Con, tỉnh Quảng Bình. Từ số liệu thứ cấp được thu thập ở các cơ quan liên quan trên địa bàn nghiên cứu cùng với số liệu sơ cấp được tổng hợp từ phỏng vấn 15 cán bộ tham gia trực tiếp vào dự án, kết quả nghiên cứu được chỉ ra. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, thời gian thực hiện chậm trễ so với kế hoạch do khó khăn trong xác định nguồn gốc đất đai. Với công tác bồi thường, có 148 hộ được bồi thường về đất, với tổng giá trị là 2,193 tỷ đồng; bên cạnh đó, 145 hộ được nhận thêm khoản bồi thường tài sản trên đất, với giá trị là 11,867 tỷ đồng. Trong công tác hỗ trợ và tái định cư, các gói hỗ trợ chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm chiếm tỷ trọng cao nhất, bên cạnh các hoạt động hỗ trợ khác. Từ đó, những giải pháp như phối hợp các ban ngành trong quản lý hiện trạng đất đai, hay thành lập tổ định giá đất đã được đề xuất để cải thiện công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án.

https://doi.org/10.26459/hueunijard.v130i3D.6158

References

  1. Bộ Giao thông Vận tải (2018), Báo cáo thống kê tổng hợp ngành Giao thông Vận tải theo Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg ngày 17/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
  2. Huỳnh Văn Chương, Lê Minh Ngân, Hồ Viết Hoàng (2020), Giải pháp tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development, 129(3A), 1–14.
  3. Đặng Hà (2019), Giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường tránh quốc lộ 1A đoạn qua Đèo Con chậm nhất vào ngày 30/5/2019, Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình, truy cập ngày 09/01/2021 tại trang web: https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/giai-quyet-dut-diem-cong-tac-gpmb-du-an-tuyen-duong-tranh-quoc-lo-1a-doan-qua-deo-con-cham-nh.htm.
  4. Phan Trung Hiền (2008), Pháp luật về đền bù và giải phóng mặt bằng ở Việt Nam – cân bằng giữa lợi ích nhà nước và lợi ích người dân, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 10, 109–117.
  5. Đặng Tiến Sĩ, Phạm Thị Tuyền, Đặng Hùng Võ, Đỗ Thị Tám (2015), Đánh giá việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất để triển khai một số dự án tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Tạp chí Khoa học và Phát triển, 13(1), 82–89.
  6. Thân Thanh Sơn, Nguyễn Hồng Thái (2018), Xác định mức rủi ro trong các dự án giao thông đường bộ theo hình thức PPP ở Việt Nam, giai đoạn 2014–2015, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Số đặc biệt 2018, 115–120.
  7. Võ Ngọc Sơn (2019), Thực trạng công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại dự án đường vành đai cứu hộ cứu nạn phía Tây thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Luận văn Thạc sỹ, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế.
  8. Nguyễn Văn Thiện (2016), Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Luận văn Thạc sỹ, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế.