ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG LỚP PHỦ MẶT ĐẤT SỬ DỤNG DỮ LIỆU VIỄN THÁM TẠI HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2010–2020

Abstract

Để đánh giá và giám sát được biến động sử dụng đất trong phạm vi diện tích lớn, không thể làm theo phương pháp truyền thống mà cần có sự hỗ trợ của các phương tiện giám sát từ xa, đó là các ảnh viễn thám từ vệ tinh. Mục tiêu của nghiên cứu này là ứng dụng dữ liệu ảnh viễn thám Landsat TM 5, Landsat LC 8, và GIS để đánh giá biến động về lớp phủ mặt đất ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình từ năm 2010, 2015 và 2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc sử dụng dữ liệu viễn thám và GIS cho kết quả giải đoán và phân lớp phủ mặt đất có độ chính xác khá tốt cho các năm nghiên cứu với hệ số Kappa từ 0,71 đến 0,89. Kết quả cũng cho thấy lớp phủ mặt đất của loại đất phi nông nghiệp tăng lên, trong khi lớp phủ đất nông nghiệp giảm xuống từ năm 2010 đến 2020. Có một xu hướng tích cực khi kết quả cho thấy lớp phủ rừng, thực vật ở vùng đất cát ven biển có xu hướng tăng dần từ năm 2010–2020.

https://doi.org/10.26459/hueunijard.v130i3D.6223

References

 1. Ademola K Braimoh, M. Osaki (2010), Land-use change and environmental sustainability. Sustainability Science, 5, DOI: 10.1007/s11625-009-0092-2.
 2. Walter Musakwa, Adriaan Van Niekerk (2013), Implications of land use change for the sustainability of urban areas: A case study of Stellenbosch, South Africa, Cities, 32, DOI: 10.1016/j.cities.2013.01.004.
 3. Amna Butt, Rabia Shabbir, Sheikh Saeed Ahmad, Neelam Aziz (2015), Land use change mapping and analysis using Remote Sensing and GIS: A case study of Simly watershed, Islamabad, Pakistan, The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science, 18(2), DOI: 10.1016/j.ejrs.2015.07.003.
 4. Kumar N, Yamac S.S, Velmurugan A (2015), Applications of Remote Sensing and GIS in Natural Resource Management, Journal of the Andaman Science Association, 20.
 5. Yanbo Huang, Zhong-xin Chen, Tao Yu, Xiang-zhi Huang, Xing-Fa Gu (2018), Agricultural remote sensing big data: Management and applications, Journal of Integrative Agriculture, 17, DOI: 10.1016/S2095-3119(17)61859-8.
 6. Kamrul Islam, Mohammed Jashimuddin, Biswajit Nath, Tapan Kumar Nath (2018), Land use classification and change detection by using multi-temporal remotely sensed imagery: The case of Chunati wildlife sanctuary, Bangladesh, The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science, 21, DOI: 10.1016/j.ejrs.2016.12.005.
 7. Nabajit Hazarika, Apurba Kumar Das, Suranjana Bhaswati Borah (2015), Assessing land-use changes driven by river dynamics in chronically flood affected Upper Brahmaputra plains, India, using RS-GIS techniques, The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science, 18, DOI: 10.1016/j.ejrs.2015.02.001.
 8. Chao Yang, Guofeng Wu, Kai Ding, Tiezhu Shi, Qingquan Li, Jinliang Wang (2017), Improving Land Use/Land Cover Classification by Integrating Pixel Unmixing and Decision Tree Methods, Remote Sensing, 9, DOI: 10.3390/rs9121222.
 9. Dušan Jovanović, Miro Govedarica, Filip Sabo, Željko Bugarinović, Olivera Novović, Teo Beker, Miloš Lauter (2015), Land Cover change detection by using Remote Sensing – A Case Study of Zlatibor (Serbia), Geographica Pannonica, 19.
 10. Narumasa Tsutsumida, Alexis J. Comber (2015), Measures of spatio-temporal accuracy for time series land cover data, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 41, DOI: 10.1016/j.jag.2015.04.018.
 11. Nguyễn Thị Thu Hiền, Phạm Vọng Thành, Nguyễn Khắc Thời, Đánh giá biến động sử dụng đất/lớp phủ huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2000–2010, Tạp chí Khoa học và Phát triển, 1(12) 43–51.
 12. Norida Maryantika, Chinsu Lin (2017), Exploring changes of land use and mangrove distribution in the economic area of Sidoarjo District, East Java using multi-temporal Landsat images, Information Processing in Agriculture, 4. DOI: 10.1016/j.inpa.2017.06.003.
 13. Phạm Quang Vinh và Vũ Thị Kim Dung, Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS đánh giá biến động tài nguyên rừng ở tỉnh Điện Biên, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 4(3).
 14. Trần Thu Hà, Phùng Minh Tám, Phạm Thanh Quế, Lê Thị Giang, Ứng dụng GIS và Viễn thám trong giám sát biến động diện tích rừng huyện Cao Phong-tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2005–2015, Tạp chí chính sách và kinh tế, 4, 67.
 15. UBND Tỉnh Quảng Bình (2018), Quyết định phê duyệt chương trình phát triển đô thị thị trấn Kiến Giang mở rộng, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017–2025, định hướng đến năm 2035, QĐ 1414/QĐ-UBND ngày 02/05/2018.