APPLICATION OF MIKE HYDRO BASIN MODEL TO CALCULATE WATER BALANCE FOR CENTRAL HIGHLANDS

Abstract

The Central Highlands play an important strategic position in economics, politics and defense for the Indochina region and Vietnam. This area is upstream of four major river basins including Sesan, Srepok, Ba and Dong Nai in which the annual precipitation reaches up to the average precipitation of Vietnam, but unevenly distributed in time and space. A long, severe dry season with insufficient precipitation, high temperature and low humidity causes an increasingly serious scarcity of water in the dry season while water demand for different branches is greatly high. Therefore, to effectively control the water using, calculation of water balance is very important. MIKE HYDRO BASIN is a useful tool for calculating the water balance and demand with the optimized parameters. In this paper, the water balance for the Central Highlands during 4 periods of 2000-2005, 2005-2010, 2010-2015 and 2015-2018 is calculated to evaluate the status of water resources used in the study area. The obtained results are scientific background for sustainable planning and exploitation of the supply and demand of water resources.

https://doi.org/10.26459/hueunijese.v129i4B.5909

References

 1. DHI. (2019): MIKE HYDRO BASIN User Guide.
 2. Nguyễn Lập Dân. Viện Hàn Lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam (2015). Nghiên cứu cơ sở khoa học cho giải pháp tổng thể giải quyếtcác mâu thuẫn lợi ích trong việc khai thác sử dụng tài nguyên nước lãnh thổ Tây Nguyên. Báo cáo Tổng kết đề tài cấp Nhà nước, Mã số TN3/T02(KHCN-TN/16).
 3. Nguyễn Vũ Việt (2018). “Ứng dụng mô hình Mike Hydro Basin tính toán cân bằng nước trên lưu vực sông Sêsan hiện tại 2030 - 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi, số 47-2018.
 4. Nguyễn Lập Dân, Phan Thị Thanh Hằng, Đào Đình Châm (2020). Thực trạng và giải pháp giải quyết các mâu thuẫn lợi ích trong khai thác sử dụng tài nguyên nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên. Bộ sách chuyên khảo Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, 2020
 5. Tổng cục thống kê (2000-2018). Niên giám thống kê tỉnh Đăk Lak;
 6. Tổng cục thống kê (2000-2018). Niên giám thống kê tỉnh Đăk Nông;
 7. Tổng cục thống kê (2000-2018). Niên giám thống kê tỉnh Lâm Đồng;
 8. Tổng cục thống kê (2000-2018). Niên giám thống kê tỉnh Gia lai;
 9. Tổng cục thống kê (2000-2018). Niên giám thống kê tỉnh Kon Tum;
 10. Quyết định của Thủ Tướng Chính Phủ số 1077/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba. Hà Nội. ngày 07/7/2014.
 11. Quyết định của Thủ Tướng Chính Phủ số 1182/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Sê San. Hà Nội ngày 17/7/2014.
 12. Quyết định của Thủ Tướng Chính Phủ số 1201/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Srêpôk. Hà Nội ngày 23/7/2014.
 13. Quyết định của Thủ Tướng Chính Phủ số 471/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai. Hà Nội ngày 24/3/2016.