Effects of initial density and light intensity on growth of microalgae Nannochloropsis oculata
PDF (Vietnamese)

Keywords

cường độ chiếu sáng
mật độ
vi tảo Nannochloropsis oculata density
light intensity
microalgae Nannochloropsis oculata

Abstract

The microalgae were grown in 20 L plastic cans with three different initial density levels: 7.5 × 104 (NT1), 8.5 × 104 (NT2), and 9.5 × 104 cells/mL (NT3). The results show that the treatment with a density of    8.5 × 104 cells/mL provides the highest maximum density on the 10th day of culture with a more stable equilibrium phase than the other two. The maximum density is (205.82  ±  0.18) × 104 cells/mL for NT1, (267.24  ±  0.37) × 104 cells/mL for NT2, and (259.18  ±  0.13) × 104 cells/ mL for NT3. Nannochloropsis oculata reaches the highest extreme density ((283.27  ±  0,05) × 104 cells/mL) on the 10th day of culture with a relatively stable, balanced phase at light intensity 3000 lux. Meanwhile, algae cultured at 4000 lux has a maximum density of (235.32  ±  0.11) × 104 cells/mL, and the lowest is at 2000 lux, with the maximum density of algae of only (226.12  ±  0.20) × 104 cells/mL.

https://doi.org/10.26459/hueunijard.v130i3B.6057
PDF (Vietnamese)

References

  1. Mạc Như Bình, Nguyễn Thị Thanh Thủy (2018), Giáo trình kỹ thuật nuôi thức ăn tự nhiên trong nuôi trồng thủy sản, Nxb. Đại học Huế.
  2. Đặng Tố Vân Cầm, Trình Trung Phi, Diêu Phạm Hoàng Vy, Lê Thanh Huân, Đặng Thị Nguyên Nhàn (2016), Ảnh hưởng của mật độ ban đầu lên sinh trưởng vi tảo Nannochloropsis oculata & Isochrysis galbana nuôi trong hệ thống tấm, Tạp chí nghề cá Sông Cửu Long.
  3. Nguyễn Văn Công và Nguyễn Kim Đường (2014), Ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng AGP, mật độ ban đầu, độ mặn và cường độ ánh sáng lên sự phát triển của vi tảo Thalassiosira weissflogii và thủ nghiệm nuôi thu sinh khối, Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 1, 209–217.
  4. Nguyễn Thị Thu Liên, Nguyễn Hồng Sơn, Hoàng Tấn Quảng và Lê Thị Tuyết Nhân (2018), Phân lập và tuyển chọn một số chủng tảo silic Skeletonena costatum từ vùng biển Thừa Thiên Huế làm thức ăn trong nuôi trồng thuỷ sản, Tạp chí Khoa học Đại học Huế , 127(3B), 97–108.
  5. Trần Vinh Phương, Lê Thị Tuyết Nhân, Nguyễn Văn Khanh, Phạm Thị Hải Yến, Nguyễn Văn Huy (2018), Ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng và mật độ đến sinh trưởng vi tảo Nannochloropsis oculata và thử nghiệm nuôi sinh khối trong điều kiện ánh sáng tự nhiên ở Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học Đại học Huế , 127(1C), 211–220.
  6. Trần Bảo Trâm, Nguyễn Thị Hiền, Phan Xuân Bình Minh, Nguyễn Thị Thanh Mai, Trương Thị Chiên, Phạm Hương Sơn (2018), Ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường đến quá trình nhân giống Spirulina platensis nước lợ phục vụ sản xuất sinh khối tại tỉnh Thanh Hóa, Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam, 12, 45–49.
  7. Bùi Bá Trung, Hoàng Thị Bích Mai, Nguyễn Hữu Dũng, Cái Ngọc Bảo Anh (2009), Ảnh hưởng của mật độ ban đầu và tỷ lệ thu hoạch lên sinh trưởng vi tảo Nannochloropsis oculata nuôi trong hệ thống ống dẫn trong suốt nước chảy liên tục, Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản số 1/2009, 37–44.
  8. Patrick Lavens and Patrick Sorgeloos (1996), Manual on the production and use of live food for aquaculture, FAO fisheries technical paper, 361, 11–12.
  9. Wikfors G. H., Ohno M. (2001), Impact of algal research in aquaculture, Journal of Phycology, 37, 968–974.