Application of geographical information system to establish geographic database for land management in Ly Son district, Quang Ngai province

Keywords

Database
GIS
land management
Ly Son Cơ sở dữ liệu
GIS
quản lý đất đai
Lý Sơn

Abstract

We use ArcGIS 10.3 software in building maps and updating geographic attribute data of the database belonging to the study area. The information on each land plot was updated and adjusted on the cadastral map. The high-resolution DEM SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) data show that the topographic elevation of Ly Son district is 0–90 m with a slope below 5 degrees. The highest point is in the Thoi Loi mountain area. In addition, the research results enable us to build a detailed map for 107 accommodation establishments, including hotels, motels, homestays, 15 restaurants, and 16 attractions on the island.

https://doi.org/10.26459/hueunijard.v131i3A.6286

References

  1. Vũ Duy Mẫn (2002), Những tiến bộ về hệ thống thông tin địa lý, Tạp chí địa chính số 01/2002, 9–12.
  2. Nam Phong (2014), Phát triển các ứng dụng GIS và Web-GIS sử dụng phần mềm mã nguồn mở, Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2014, Tập 1, Nxb. Đại học Cần Thơ 2014, 265–273.
  3. Hồ Thị Lam Trà, Phạm Văn Vân (2006), Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý đất đai xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 3 + 4/2006, 57–60.
  4. Đoàn Thị Xuân Hương (2010), Ứng dụng ArcGIS Server trong xây dựng hệ thống WebGIS để tích hợp, phân phối cơ sở dữ liệu địa lý lên Internet, Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2010, Nxb. Nông nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh, 334 trang.
  5. Chính phủ (2019), Nghị định số 27/2019/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của luật đo đạc và bản đồ, Hà Nội.
  6. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2014), Thông tư số 25/2014/BTNMT quy định về Bản đồ địa chính.
  7. V. Zhuchkova and E. Rakovskaya (2017), Spatial analysis of topography of Kerch peninsula using GIS and its impact on landslides, International Journal of Professional Science, 5.