Classification of environmental zones for planning environmental protection in Thua Thien Hue province
PDF (Vietnamese)

Keywords

phân vùng môi trường
quy hoạch
bảo vệ môi trường
Thừa Thiên Huế environmental zoning
planning
environmental protection
Thua Thien Hue

Abstract

Based on the spatial division of the territory of Thua Thien Hue province in terms of nature, human activities, the current status of environmental characteristics, and the principle of environmental zoning, we divide the territory of Thua Thien Hue province into 4 environmental regions, 23 environmental sub-regions, and 9 environmental zones. The mountains account for 37.34%; the hills account for 40.72%; the plains account for 12.64%; the lagoons and coastal dunes account for 9.3% of the province's area. This study also describes the natural characteristics and socio-economic and environmental functions and proposes environmental protection planning in the regional, subregions, and environmental zones. The study would contribute to establishing baseline data for environmental protection planning in Thua Thien Hue province.

https://doi.org/10.26459/hueunijard.v131i3A.6372
PDF (Vietnamese)

References

  1. Đặng Trung Thuận, Lê Trình (đồng chủ biên), Trịnh Phương Ngọc và Đặng Trung Tú (2016), Quy hoạch bảo vệ môi trường cơ sở lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn, Nxb. Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.
  2. Sở KH&CN Thừa Thiên Huế (2004), Đặc điểm khí hậu - thủy văn Thừa Thiên Huế, Nxb. Thuận Hóa, Thừa Thiên Huế.
  3. Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế (2020), Niên giám thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, Nxb. Thống kê, Hà Nội.
  4. Trung tâm quan trắc tài nguyên môi trường (2019), Số liệu quan trắc môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019.
  5. Nguyễn Văn Cư, Nguyễn Hoàng Sơn (2009), Phát triển bền vững tài nguyên và môi trường nước lưu vực sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí khoa học Đại học Huế, 16(50).
  6. Nguyễn Hoàng Sơn (2010), Nghiên cứu, đánh giá tổng hợp tài nguyên nước phục vụ phát triển bền vững lưu vực sông Hương, Luận án Tiến sĩ khoa học, Viện Địa lý-Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hà Nội.
  7. Nguyễn Hoàng Sơn (2008), Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khai thác bền vững tài nguyên nước lưu vực sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ III, 2008.
  8. Nguyễn Hoàng Sơn, Đào Đình Châm, Lê Phúc Chi Lăng, Phan Anh Hằng (2020), Nâng cao nhận thức môi trường và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên cho cộng đồng dân cư vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế, Sách chuyên khảo, Nxb. Đại học Huế, ISBN: 978-604-974-429-7 (197 trang).