Impact of meteorological factors on citrus greening in Chau Thanh district, Hau Giang province

Keywords

bệnh greening
độ ẩm
lượng mưa
nhiệt độ
số giờ nắng citrus greening
humidity
precipitation
sunny hour
temperature

Abstract

Citrus greening occurs and causes devastative damage in major citrus cultivating areas worldwide. This paper assesses the correlations between the meteorology factors and the occurrence and damage of citrus greening at the study site. The meteorology factors, including maximum, average, and minimum air temperature, maximum, average, and minimum air humidity, precipitation, and sunny hours, substantially affect the percentage of infected citrus-cultivated areas with the highest correlation coefficient ranging from 0.32 to 0.68. The minimum air humidity, maximum air temperature, and maximum air humidity play an essential role in predicting citrus greening occurrence and damage. Therefore, these factors should be given priority in managing citrus greening.

https://doi.org/10.26459/hueunijard.v131i3A.6401

References

 1. Bove, J.M. (2006), Huanglongbing: A destructive, newlyemerging, century-old disease of citrus, J. P. Path., 88, 7–37.
 2. Batool, A., Iftikhar, Y., Mughal, S.M., Khan, M.M., Jaskani, M.J., Abbas, M. and Khan, I.A. (2007), Citrus greening disease- a major cause of citrus decline in the world- a review, Hortic. Sci, (Prague), 34, 159–166.
 3. Iftikhar, Y., Rauf, S., Shehzad, U. and Zahid, M.A. (2014), Huanglongbing: Pathogen detection system for integrated disease management– A review, J. Saudi Soc. Agri. Sci., 59(1), 1–12.
 4. Akhtar, M.A. and Ahmad, I. (1999), Incidence of citrus greening disease in Pakistan, Pak. J. Phytopath, 11, 1–5.
 5. da Graça, J.V. (1991), Citrus greening disease, Annu. Rev. Phytopathol., 29, 109–136.
 6. Trang Kiên Bush, Huỳnh Lê Anh Nhi, Trần Văn Hâu và Trần Sỹ Hiếu (2019), Ảnh hưởng của Brassinolide đến bệnh vàng lá gân xanh, năng suất và phẩm chất trái quýt đường (Citrus reticulate Blanco) tại thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 55(3B), 49–57.
 7. Tsai, J.H., Wang, J.J. and Liu, Y.H. (2002), Seasonal abundance of the Asian citrus psyllid, Diaphorina citri (Homoptera: Psyllidae) in Sounthern Florida, Fla. Entomol., 85(3), 446–451.
 8. Saifullah, Imran-ul-Haq, Iftikhar, Y., Khan, S.A., Jaskani, M.J., Samiullah and Tariq, R.M.S. (2015), Quick indexing of Huanglongbing on the basis of symptomology and iodo-starch test in relation to environmental factors, Pak. J. Agri. Sci., 52(4), 1005–1009.
 9. K.V. (2019), Hậu Giang: Tập trung sản xuất cây ăn trái năng suất, chất lượng cao, Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn, truy cập ngày 17/6/2021.
 10. QCVN 01-119 (2012), Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phương pháp điều tra phát hiện sinh vật hại trên cây ăn quả có múi, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Hà Nội.
 11. Pringle, P. (2018), Effects of climate change on 1.5o temperature rise relevant to the Pacific Islands, Pacific Marine Climate Change Report Card: Science Review, United Kingdom.
 12. Reuther, W., Calavan, E.C., Carman, G.E. and Jeppson, L.R. (1978), The citrus industry, University of California, U.S.A.
 13. Liu, Y.H. and Tsai, J.H. (2000), Effects of temperature on biology and life table parameters of the Asian citrus psyllid, Diaphorina citri Kuwayama (Homoptera: Psyllidae), Ann. Appl. Biol., 137, 201–206.
 14. Fung, Y.C. and Chen, C.N. (2006), Effects of temperature and host plant on population parameters of the citrus psyllid (Diaphorina citri Kuwayama), Formos. Entomol., 26, 109–123.
 15. Razi, M.F., Keremane, M.L., Ramadugu, C., Roose, M., Khan, I.A. and Lee, R.F. (2014), Detection of citrus huanglongbing-associated “Candidatus Liberibacter asiaticus” in citrus and Diaphorina citri in Pakistan, seasonal variability, and implications for disease management, Phytopathology, 104, 257–268.
 16. Martini, X. and Stelinski, L.L. (2017), Influence of abiotic factors on flight initiation by Asian citrus psyllid (Hemiptera: Liviidae), Environ. Entomol., 46, 369–375.
 17. Mackintosh, L. (2011), Weather plots: temperature and relative humidity, NIWA, https://www.niwa.co.nz, accessed on May 09, 2021.
 18. Reuther, W. (1973), Climate and citrus behaviour in the citrus industry, University of California, U.S.A.
 19. Hall, D.G. and Hentz, M.G. (2014), Asian citrus psyllid (Hemiptera: Liviidae) tolerance to heat, Ann. Entomol. Soc. Am., 107(3), 641–649.
 20. Narouei-Khandan, H.A., Halbert, S.E., Worner, S.P. and van Bruggen, A.H.C. (2015), Global climate suitability of citrus huanglongbing and its vector, the Asian citrus psyllid, using two correlative species distribution modeling approaches, with emphasis on the USA, Eur. J. Plant Pathol., DOI:10.1007/s10658-015-0804-7.
 21. Chiyaka, C., Singer, B.H., Halbert, S.E., Morris, J.G. and van Bruggen, A.H.C. (2012), Modeling huanglongbing transmission within a citrus tree, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 109(30), 12213–12218.
 22. Pautasso, M., Doring, T. F., Garbelotto, M., Pellis, L. and Jeger, M. J. (2012), Impacts of climate change on plant diseases - opinions and trends, Eur. J. Plant Pathol., 133, 295–313.
 23. Gottwald, T.R., da Graça, J.V. and Bassanezi, R.B. (2007), Citrus Huanglongbing: The pathogen and its impact, Plant Health Prog., DOI:10.1094/PHP-2007-0906-01-RV.
 24. Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2011), Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh, Nxb. Lao động – Xã hội, Hà Nội.