Assessment of land potential for fruits development at Chau Thanh district, Ben Tre province

Keywords

Land potential
land evaluation
fruits
Chau Thanh Ben Tre Tiềm năng đất đai
đánh giá đất đai
cây ăn trái
Châu Thành
Bến Tre

Abstract

The aim of this article is to determine the potential of land for fruit development in Chau Thanh district, Ben Tre province, for the development of centralized production zones. Reports on agricultural production, socio-economic development and statistical yearbooks were collected. In addition, the study consulted 18 experts and 37 households directly engaging in agricultural production. An in-depth interview with agricultural managers was also conducted to determine the current status and collect the economic data on the fruit production models. In addition, the land potential for crops was estimated according to the land evaluation method of FAO (1976 and 2007). The results show that Chau Thanh is a purely agricultural district with typical crops such as coconuts, pomelos, rambutans, and durians. The soil, water, and climate characteristics enable us to identify seven physical adaptation zones, six economic adaptation zones, and seven mixed zones for the crops. On that basis, we build six agricultural production zones for Chau Thanh that are sustainable and adaptable to saline intrusion.

https://doi.org/10.26459/hueunijard.v131i3B.6477

References

 1. Cao Lệ Quyên (2011), Tác động của biến đổi khí hậu tới nghề cá quy mô nhỏ ven bờ và giải pháp thích ứng, Hội thảo biến đổi khí hậu: Tác động, thích ứng và chính sách trong nông nghiệp, Trung tâm Phát triển nông thôn Miền Trung (CRD), 30–43.
 2. Phạm Thanh Vũ, Phan Chí Nguyện và Võ Quang Minh (2015), Phân vùng thích nghi đất đai cho sản xuất nông nghiệp tại 8 tỉnh ven biển ĐBSCL dưới điều kiện biến động ngập mặn, Hội nghị Khoa học và công nghệ lần thứ 14, Trường Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (ISBN:978-604-73-3695-1).
 3. Đỗ Đức Thắng, Trần Hồng Thái và Võ Văn Hòa (2019), Đánh giá thực trạng và dự tính khả năng xâm nhập mặn cho khu vực ven biển tỉnh Thái Bình, Tạp chí Khí tượng thủy văn, 3, 9–16.
 4. Lê Anh Tuấn (2019), Quản lý tài nguyên nước bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 7, 13–15.
 5. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Châu Thành (2020), Báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp năm 2019–2020 và kế hoạch phát triển nông nghiệp năm 2021 huyện Châu Thành.
 6. Phan Chí Nguyện, Ngô Minh Thành, Phạm Thanh Vũ và Vương Tuấn Huy (2020), Giải pháp khắc phục các yếu tố hạn chế trong sản xuất nông nghiệp vùng giữa Đồng bằng sông Cửu Long, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Thực trạng quản lý đất đai và Bất động sản ở Miền Trung và Tây Nguyên (lần thứ nhất), 313–323.
 7. Phan Chí Nguyện, Lưu Văn Dũng, Nguyễn Hoàng Minh và Phạm Thanh Vũ (2020), Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, Tạp chí Khoa học đất, 61, 79–84.
 8. Lê Văn Khoa và Trần Bá Linh (2013), Giáo trình Bạc màu đất và Bảo tồn tài nguyên đất, Nxb. Đại học Cần Thơ.
 9. Dang, T.D., T.A. Cochrane, M.E. Arias, and V.P.D. Tri (2018), Future hydrological alterations in the Mekong Delta under the impact of water resources development, land subsidence and sea level rise, J. Hydrol. Reg. Stud., 15, 119–133.
 10. Li, X., J.P. Liu, Y. Saito, and V.L. Nguyen (2017), Recent evolution of the Mekong Delta and the impacts of dams, Earth-Science Rev., 175, 1–17.
 11. S. Turner, G. Pangarre, and R.J. Mather (2009), Quản trị nước: Nghiên cứu hiện trạng tại Lào, Campuchia và Việt Nam, Đối thoại Nước Khu vực Mekong, Ấn phẩm số 2. Gland, Thụy Sĩ IUCC, 1–67.
 12. Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành (2020), Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019–2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
 13. Pham Thanh Vu, Vo Quang Minh, Tran Van Dung, Nguyen Thi Phong Lan, Nguyen The Cuong, Phan Chi Nguyen (2020), Estimating the criteria affected to agricultural production: case of Chau Thanh A district, Vietnam, Asian Journal of Agriculture and Rural Development, 10(1), 463–472.
 14. FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations (2006), World reference base for soil resources 2006, 2nd edition, World soil resources Reports, No. 103. FAO, Rome.
 15. FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations (1976), A framework for land evaluation, FAO Soil Bulletin 32, FAO. Rome, Food and Agriculture Organization.
 16. FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations (2007), Land Evaluation towards a revised framework, Land and discussion paper, FAO, Rome, Italy, Food and Agriculture Organization.
 17. Lê Thị Linh, Lê Quang Trí, Võ Phước Khải, Phạm Thanh Vũ và Võ Quang Minh (2011), Đánh giá việc xây dựng phân cấp yếu tố kinh tế làm cơ sở cho phân hạng thích nghi đất đai định lượng kinh tế thông qua kiểm chứng thực tế tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 20b, 169–179.