Factors affecting forestland-use change in Nam Dong district, Thua Thien Hue province

Keywords

Forestland use change
forest cover
natural forest
plantation forest
Nam Dong chuyển đổi đất lâm nghiệp
độ che phủ
rừng tự nhiên
rừng trồng
Nam Đông

Abstract

Nam Dong district has a large forestland area and a high ratio of forest cover, but the forest resources have been degraded. We gathered data on forestland-use purposes and area changes in Nam Dong district from 2006 to 2020. We overlayed the actual forest maps in 2005 and 2020 and the planning maps of forest protection and development in this period. We also conducted in-depth interviews of key informants with representatives of local authorities and functional agencies to clarify the nature of forestland conversion and issues of forest management and protection in the district. The results show that from 2005 to 2020, the natural forest area rose because of the difference in the forest status. The increase in forest cover was due to plantation and rubber forests. A large natural forest area was converted to plantation forests, and the ​​protection forests were declined. The factors affecting the forestland use include the planning of the three types of forest, the change in calculation methods, the forest statistical and inventory tools during the periods, the support of afforestation programs, and the conversion of forest-use purposes. This study suggests combining the remote sensing images and field patrol to monitor forest changes accurately and manage forests more effectively. In addition, it is necessary to propose solutions to reduce pressure on natural forests and improve the effectiveness of plantation forests.

https://doi.org/10.26459/hueunijard.v131i3B.6551

References

 1. Mather, A. S. (1992), The forest transition, Area, 24(4), 367–379.
 2. Mather, A. S., Fairbairn, J. (2000), From floods to reforestation: The forest transition in Switzerland, Environment and History, 6, 399–421.
 3. Meyfroidt, P., Lambin, E. F. (2009), Forest transition in Vietnam and displacement of deforestation abroad, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), 106(38), 16139–16144.
 4. Cochard, R., H.T.N. Van, D.T. Ngo and C.A. Kull (2000), Vietnam’s forest cover changes 2005–2016: Veering from transition to (yet more) transaction? doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105051.
 5. De Koninck, R. (1999), Deforestation in Vietnam, Ottawa, Canada: International Development Research Centre.
 6. McElwee, P. (2016), Forests are gold: Trees, people, and environmental rule in Vietnam, Seattle: University of Washington Press.
 7. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2021), Quyết định số 1558/QĐ-BNN-TCLN của Bộ NN&PTNT, ngày 13/4/2021 công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2020.
 8. Mather, A. S. (2007), Recent Asian forest transitions in relation to forest transition theory, International Forestry Review, 9(1), 491–502.
 9. Meyfroidt, P., Lambin, E. F. (2008), Forest transitions in Vietnam and its environmental impacts, Global Change Biology, 14, 1319–1339.
 10. Cochard, R., D.T. Ngo, P.O. Waeber, and C.A. Kull (2017), Extent and causes of forest cover changes in Vietnam’s provinces 1993–2013: a review and analysis of official data, Environmental Reviews 25(2), 199–217. Doi: 10.1139/er-2016-0050.
 11. Nguyễn Thị Hải Vân (2020), Rừng Việt Nam: lượng và chất, Bản tin chính sách. Tài nguyên – Môi trường – Phát triển bền vững, Số 31/2020, Trung tâm con người và thiên nhiên (PanNature).
 12. Hạt kiểm lâm huyện Nam Đông, Báo cáo kết quả theo dõi diến biến rừng huyện Nam Đông các năm từ 2006 đến 2020.
 13. www.thuathienhue.gov.vn, Nam Đông: huyện Anh hùng trong thời kỳ đổi mới, Địa chỉ: https://thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Thong-tin-ket-luan-48/tid/Nam-Dong-huyen-Anh-hung-trong-thoi-ky-doi-moi/newsid/A2FEA480-F8C8-4786-98D1-AA1D00FDDA75/cid/AE2F8ECF-7838-4E19-A6D0-701D952B5BA1. [Truy cập 28/03/2019]
 14. Thi (2017), Forest Conservation and Land-Use Change: A Case Study From a Remote Central Vietnamese District, Redefining Diversity and Dynamics of Natural Resources Management in Asia Volume 3.
 15. Mai. N.T.H. (2015), Forest and Forestland Use-Rights: An institutional and Economic Analysis of Forest Devolution in UplandCentral Vietnam, Thesis of PhD, University of Giessen.
 16. Thang. T.N., Shivakoti, G. P., & Inoue, M. (2010), Changes in property rights, forest use and forest dependency of Katu communities in Nam Dong District, Thua Thien Hue province, Vietnam, International Forestry Review, 12(4), 307–319. https://doi.org/10.1505/ifor.12.4.307.
 17. Hoàng Huy Tuấn (2015), Ảnh hưởng của phân quyền trong quản lý rừng đến thể chế địa phương và sinh kế của người dân vùng cao tỉnh Thừa Thiên Huế, Luận án tiến sĩ khoa học môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 18. Trần Quốc Cảnh, Hồ Văn Lộc, Thừa Thiên Huế: Từ đánh giá biến động hiện trạng rừng đến xây dựng kế hoạch hành động thực thi REDD, https://baovemoitruong.org.vn/thua-thien-hue-tu-danh-gia-bien-dong-hien-trang-rung-xay-dung-ke-hoach-hanh-dong-thuc-thi-redd/, Đăng ngày 10/11/2018.
 19. UBND huyện Nam Đông (2021), Báo cáo số 343/BC-UBND của ngày 25/6/2021 Về đất đai, dân số, lao động quý II năm 2021.
 20. Thủ tướng chính phủ (2008), Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2008, về việc điều chỉnh, mở rộng diện tích VQG Bạch Mã.
 21. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2019), Kết luận thanh tra số 270/KL-UBND ngày 2/8/2019, về việc bàn giao đất của VQG Bạch Mã, các BQL RPH và việc quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp của UBND huyện Nam Đông sau khi nhận bàn giao.
 22. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2013), Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 09/10/2013, về việc thành lập Khu bảo tồn Sao La.
 23. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2009), Thông tư số 34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/06/2009 về quy định tiêu chí xác định và phân loại rừng.
 24. Bộ Lâm nghiệp (1984), Quyết định số 682B/QLKT của Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ NN&PTNT) ngày 01/8/1984 về Quy phạm thiết kế kinh doanh rừng QPN 6-84 ban hành kèm theo Quyết định số 682B/QLKT.
 25. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2002), Quyết định số 78/2002/QĐ-BNN_KL ngày 28/08/2002 về ban hành quy phạm kỹ thuật theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trong lực lượng kiểm lâm.
 26. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2010), Quyết định 430/QĐ-UBND ngày 02/03/2010 về việc Phê duyệt Đề án giao rừng cho thuê rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010–2014.