Implementation of some land-use rights to households and individuals at Nong Son district, Quang Nam province
PDF (Vietnamese)

Keywords

Nong Son
households
individuals
land-use rights Nông Sơn
hộ gia đình
cá nhân
quyền sử dụng đất

Abstract

The study aimed to evaluate the implementation of some land-use rights to households and individuals in Nong Son district, Quang Nam province, and propose solutions to improve the rights to transfer and donate performance. The implementation of land-use rights at the locality took place quite actively from 2016 to 2020. Regarding the issuance of transfer certificates, 937 transactions were recorded, and 851 certificates were issued. As for the donation, 530 transaction records needed to be certified, and 479 certificates were issued. The procedure for exercising some land-use rights was easy to understand and implement; most transactions were processed rapidly, following the appointment slip; the regulations were relatively easy to perform. However, shortages and limitations still existed. To overcome these drawbacks, the authority should strengthen propaganda, education, and law dissemination, simplify procedures, invest in facilities, and improve the policy of collecting fees to exercise of some land-use rights. 

https://doi.org/10.26459/hueunijard.v131i3B.6555
PDF (Vietnamese)

References

  1. Chi cục thống kê huyện Nông Sơn (2016–2021), Niên giám thống kê huyện Nông Sơn năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, Quảng Nam.
  2. Nguyễn Hoàng Sơn, Phan Ngọc Phúc, Nguyễn Trọng Quân (2016), Giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ở một số dự án trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9, tại Quy Nhơn.
  3. Nguyễn Hoàng Sơn, Đào Đình Châm, Lê Phúc Chi Lăng, Phan Anh Hằng (2020), Nâng cao nhận thức môi trường và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên cho cộng đồng dân cư vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế, Nxb. Huế, ISBN: 978-604-974-429-7 (197 trang).
  4. Dương Viết Tình, Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Hoàng Sơn (2013), Nông lâm kết hợp ở miền trung Việt Nam, Nxb. Nông nghiệp, Hà Nội.
  5. Hà Công Nhân (2021), Đánh giá tình hình thực hiện một số quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân tại huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam, Luận văn thạc sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
  6. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nông Sơn (2021), Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021, Quảng Nam.
  7. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013), Luật Đất đai 2013, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.