Impacts of Covid-19 on investors’ performance in the real estate market of Hue City, Thua Thien Hue
PDF (Vietnamese)

Keywords

Covid-19
bất động sản
thành phố Huế Covid-19
real estate
Hue city

Abstract

This study focuses on establishing a model to assess the impact of Covid-19 on real estate investors in Hue City. The study uses the Likert scale with five levels and the regression method to analyze the data from interviewing 125 real estate investors. The factors caused by the Covid-19 pandemic affecting the activities of investors in the market were determined from the consultation with ten experts in the real estate field. The model was built with six factors: Changing investor sentiment (0.406); Direct access of investors to real estate (0.406); State policy (0.207); Change in investment method (0.195); Origin of investment money (0.159), and Bank policy (0.124). The factors caused by the Covid-19 pandemic all affected investors with an average score from 3.63 to 3.86. The study proposed several solutions to improve the efficiency of real estate investment under the influence of Covid-19.

https://doi.org/10.26459/hueunijard.v131i3B.6568
PDF (Vietnamese)

References

  1. Tạp chí Bất động sản (2021), Bất động sản 24h: Sức mua thị trường giảm mạnh do dịch Covid-19, doanh nghiệp địa ốc lao đao [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://reatimes.vn/bds-24h-suc-mua-thi-truong-giam-manh-do-dich-covid-19-20201224000006027.html. [Truy cập 28/8/2021].
  2. Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (2020), Diễn đàn Tác động kinh tế - xã hội của đại dịch Covid-19 tại Việt Nam [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://www.vass.gov.vn/hoi-nghi-hoi-thao/Tac-dong-kinh-te-1227 [Truy cập 14/12/2020].
  3. Thủ tướng Chính phủ (2020), Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19, Hà Nội.
  4. Thủ tướng Chính phủ (2020), Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid – 19, Hà Nội.
  5. Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, Hà Nội: Nxb. Thống kê.
  6. Liker, R. (1932), A technique for the measurement of attitudes, New York: Science Press.
  7. Nunnally, J. (1978), Psycometric Theory, New York: McGraw-Hill.