Agricultural soil’s properties in A Luoi district, Thua Thien Hue province

Keywords

Chất hữu cơ
loại hình sử dụng đất
nông nghiệp
tính chất đất
huyện A Lưới moderate
crop growth
agricultural
soil properties
A Luoi district

Abstract

Soil properties are strongly controlled by soil-forming factors and are one of the essential factors influencing plant growth. This paper aimed to investigate soil properties as a basis for arranging crops and planning specialized agricultural production areas. Seventy-five soil samples were collected to analyze the chemical, physical and mineralogical properties. The results show that most samples are clay silt or silt, with a density above 2.7 g·cm–3. The soil is acidic to slightly acidic, with a pH ranging from 4.25 to 5.66. The total organic carbon and total nitrogen are average to poor; the total phosphorus is average to moderate; the potassium content is poor to rich; the Al3+ and H+ ions are exceptionally high. The soil consists of primarily kaolinite, mica, and vermiculite. The standard deviation of the values ranges from ±0.01 to ±4.56 (a = 0.05). According to FAO, the soil characteristics in A Luoi district are moderate for crop growth; therefore, it is necessary to improve the soil quality.

https://doi.org/10.26459/hueunijard.v131i3B.6602

References

 1. Nguyễn Thế Đặng, Hà Xuân Minh, Nguyễn Thế Hùng, Dương Thị Thanh Hà, Nguyễn Ngọc Nông, Phạm Thị Thu Hằng (2011), Giáo trình Đất và dinh dưỡng cây trồng, Nxb. Nông nghiệp, 252.
 2. Trần Văn Chỉnh, Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Hữu Thành, Đỗ Nguyên Hải, Cao Việt Hà, Hoàng Văn Mùa (2006), Giáo trình Thổ nhưỡng học, Nxb. Nông nghiệp, 365.
 3. Huỳnh Văn Chương (2011), Giáo trình Đánh giá đất, Nxb. Nông nghiệp, 150.
 4. Nguyễn Phúc Khoa, Nguyễn Hữu Ngữ (2015), Hiệu quả kinh tế một số loại hình sử dụng đất có triển vọng ở huyện miền núi Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế, Trường hợp nghiên cứu ở xã Hương Sơn và Hương Phú, Tạo chí Khoa học Đại học Huế, 112(13), 78–94.
 5. Lê Đình Huy, Lê Thanh Bồn, Trần Thị Kiều My (2015), Khảo sát tình trạng lân dễ tiêu trong đất xám Ferralit trên phiến thạch sét của một số hệ thống canh tác chính trên địa bàn huyện Nam Đông, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 112(13), 81–93.
 6. Lê Đình Huy, Lê Thanh Bồn, Trần Thị Kiều My (2015), Nghiên cứu thực trạng suy thoái đất trồng cây công nghiệp trên địa bàn huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 112(13), 67–79.
 7. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2016), Quyết định số 32/2016 QĐ-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích sản xuất nông nghiệp thực hiện tái cấu trúc ngành nông nghiệp.
 8. Malla, P.B. (2002), Vermiculites. In: Dixon, J.B., Schulze, D.G. (Eds.), Soil Mineralogy with Environmental Applications, Book Series No. 7, Soil Science Society of America, Madison, WI, 501–529.
 9. Thompson, M.L and Ukrainczyk, L (2002), Chapter 14: Micas, In Dixon, J.B and Schulze, D.G (eds), Soil Mineralogy with Environment Application, 431–466, Soil Science of America, Inc. Madison, Wisconsin, USA.
 10. Nguyễn Văn Trang, Cát Nguyên Hùng, Đặng Văn Đào, Đỗ Hữu Ngát, Nguyễn Đức Thắng (1995), Bản đồ địa chất Hướng Hoá – Huế - Đà Nẵng, Cục địa chất Việt Nam.
 11. Pham Gia Tung, Nguyen Trong Hung, Martin Pappas (2018), Assessment of soil quality indicators under different agricultural land uses and topographic aspects in Central Vietnam, International Soil and Water Conservation Research, 6(4), 280–288.
 12. White, G. N. and Dixon, J. B. (2002), Chapter 12: Kaolinite-Serpentine Minerals, In: Dixon, J. B. and Schulze, D. G. (eds.) Soil Mineralogy with Environment Applications, 389–414, Soil Science Society of America, Inc. Madison, Wisconsin, USA.