Knowledge about the certificate of land-use rights of Gia Rai ethnic people in Ia Piar, Phu Thien, Gia Lai province

Keywords

Gia Rai ethnic people
Certificate of land use rights
level of knowledge
Ia Piar
Gia Lai DTTS Gia Rai
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
mức độ hiểu biết
xã Ia Piar
tỉnh Gia Lai

Abstract

This study was conducted to assess the knowledge level of the Gia Rai ethnic minority about issuing certificates of land-use rights in Ia Piar commune, Phu Thien district, Gia Lai province. The research used the questionnaire inquiring 90 people at the locality and the expert method. The results show that the Gia Rai people have a relatively high understanding of policies and laws on issuing the certificate of land-use rights. Around 60% of the interviewees knew the fee exemption or reduction policies for ethnic minorities. However, 47.1% of the surveyees did not succeed in acquiring the certificate, and 29.9% said that the propaganda and dissemination of instructions for granting certificates were not held regularly. Therefore, in the time to come, local authorities need to take measures to improve the understanding of the Gia Rai ethnic minority about the certificate of land-use rights by increasing the quantity and quality of propaganda and community training.

https://doi.org/10.26459/hueunijard.v131i3B.6610

References

  1. Hoàng Thị Hương, (2016), Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia.
  2. Lê Ngọc Phương Quý, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Dương Thị Thu Hà (2020), Giáo trình Đăng ký thống kê đất đai và bất động sản, Nxb. Đại học Huế.
  3. Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai. Huyện Phú Thiện. Truy cập ngày 14/11/2021, trên website: https://gialai.gov.vn/gioi-thieu-chinh-quyen/ubnd-huyen-phu-thien.61.aspx
  4. Uỷ ban nhân dân xã Ia Piar (2020), Niên giám thống kê xã Ia Piar năm 2020.
  5. Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân xã Ia Piar, Quá trình hình thành và phát triển. Truy cập ngày 21/02/2021 trên website: https://phuthien.gialai.gov.vn/xa-Ia-Piar/Gioi-thieu/Qua-trinh-hinh-thanh-va-Phat-trien.aspx.
  6. Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai, Kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tỉnh Gia Lai. Truy cập ngày 27/05/2021 trên website: https://gialai.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/Detail.aspx? ItemID=65187.
  7. Uỷ ban nhân dân xã Ia Piar, (2020), Báo cáo kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 2015–2020.