Circumstances of determining land price for compensation for acquisition at projects in Phu My town, Ba Ria – Vung Tau province

Keywords

compensation
market land price
land price
Phu My town Bồi thường
giá đất cụ thể
giá đất thị trường
thị xã Phú Mỹ

Abstract

This paper aims to assess the current situation of determining land prices for compensation when the State recovers land at projects on Hoa Phuoc – Cai Mep road and My Xuan market. The study interviewed 79 households whose land was acquired, analyzed secondary data, and used the 5-level Likert scale to assess their satisfaction. The results show that the determination of land prices for compensation was conducted with the prescribed order and ended 5–10 days earlier than regulated. The land price determined in the two projects was higher than the land price issued by the state, but it was 0.48–0.71 times lower than the market land price. At the Phuoc Hoa – Cai Mep road project, however, the prices for salt production land and production forest land followed the state regulations, leading to complaints and disagreements from the owners. Besides, the land owners’ satisfaction with the compensation is only moderate. In addition, determining prices still faces numerous difficulties and inadequacies regarding legal regulations, processes, implementation organization, human resources, and facilities.

https://doi.org/10.26459/hueunijard.v131i3B.6611

References

  1. UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (2015), Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 Ban hành Quy trình xác định giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận (công nhận) quyền sử dụng đất phi nông nghiệp, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; thu tiền thuê đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
  2. Quốc hội (2013), Luật Đất đai, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  3. Chính phủ (2014), Nghị định số 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất.
  4. Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2018), Nghị quyết số 492/NQ-UBTVQH14 ngày 12 tháng 4 năm 2018 về việc thành lập thị xã Phú Mỹ và các phường thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nội.
  5. UBND thị xã Phú Mỹ (2020), Báo cáo tình hình thực hiện công tác xác định giá đất cụ thể giai đoạn 2016 - 2020, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
  6. UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tà (2017), Quyết định số 1240/QĐ-UBND về phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án tuyến đường vào và cơ sở doanh trại Chi đội Kiểm ngư số 2.
  7. UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (2020), Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 9/7/2020 về việc phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đường Thống Nhất (nối dài) thuộc phường 1, phường 3 và phường Thắng Tam.