JO2 rice production efficiency in Phu Ho commune, Phu Vang district, Thua Thien Hue province
PDF (Vietnamese)

Keywords

economic efficiency
social efficiency
production efficiency
JO2 rice
Thua Thien Hue hiệu quả kinh tế
nông hộ
lúa JO2
Thừa Thiên Huế

Abstract

The data were collected from interviews with 60 households participating in JO2 rice conversion, focus group discussions, and in-depth interviews with knowledgeable people. Descriptive statistical analysis and the Likert scale were used to evaluate the factors affecting the efficiency of the production. The results show that although the Khang Dan rice variety still gives a high yield, it is no longer resistant to wind and rain, falls more easily and is more susceptible to pests and diseases. JO2 rice has high production costs but thanks to its high quality and selling price, bringing economic and social benefits to farmers. We identified nine factors affecting JO2 rice production; among them, experience is the essential factor in helping farmers facilitate production, but the market factor hinders access to information. Other drawbacks were also addressed, and measures to improve production efficiency were suggested to apply the model in the future.

https://doi.org/10.26459/hueunijard.v131i3D.6719
PDF (Vietnamese)

References

 1. Bùi Hoàng Duy (2014), Vai trò của Kinh tế nông nghiệp vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, những lĩnh vực sản xuất phát triển động lực trong nông nghiệp của vùng, Trung tâm nghiên cứu Kinh tế Miền Nam (Southern Economic Research Center), 12(11), 1–9.
 2. Trần Minh Vĩnh, Phạm Vân Đình (2014), Một số giải pháp phát triển hợp đồng liên kết sản xuất – tiêu thụ lúa gạo ở tỉnh Đồng Tháp, Tạp chí Khoa học và Phát triển, 12(6), 844–852.
 3. Đỗ Năng Vịnh, Hà Thị Thuý, Lê Quốc Hùng, Dương Ngô Thành Trung, Nguyễn Văn Toàn (2020), Nghiên cứu năng suất hạt và tiềm năng sinh khối cây lúa và một số định hướng ứng dụng, Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 18(8), 570–579.
 4. Nguyễn Thị Mỹ Linh, Lê Phan Đình Huấn, Huỳnh Văn Phụng, Phan Kỳ Trung, Nguyễn Văn Bé và Phạm Đăng Trí (2017), Đánh giá hiệu quả mô hình sản xuất lúa truyền thống và cánh đồng lớn tại Thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, (2), 45–54.
 5. Phạm Nguyễn Ngọc Anh (2014), Đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp, nông thôn trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở đồng bằng sông Cứu Long, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 33, 102–108.
 6. Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, tỉnh Thừa Thiên Huế (2018), Truy cập từ nguồn: https://snnptnt.thuathienhue.gov.vn/?gd=7&cn=85&tc=1283.
 7. Phạm Thu Hằng, Đàm Quang Hiếu, Phan Tuấn Nghĩa, Phạm Xuân Hội (2016), Thiết kế vector và chuyển gen OsNac1 liên quan đến tính chịu hạn vào giống lúa JO2, Tạp chí Công nghệ Sinh học, 14(2), 271–277.
 8. Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Trương Đỗ Minh Phượng, Trần An (2017), Đánh giá tác động của hạn hán đến đất sản xuất nông nghiệp tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế dựa trên chỉ số khô hạn trích xuất từ ảnh viễn thám, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 126(3D), 41–52.
 9. Wenjing Zheng, Zuobin Ma, Mingzhu Zhao, Minggang Xiao, Jiaming Zhao, Changhua Wang, Hong Gao, Yuanjun Bai, Hui Wang & Guomin Sui (2020), Research and Development Strategies for Hybrid japonica Rice. https://thericejournal.springeropen.com/articles/10.1186/s12284-020-00398-0.
 10. Phạm Lê Thông, Huỳnh Việt Khải, Tống Yên Dân, Huỳnh Thị Đan Xuân và Khổng Tiến Dũng (2010), Phân phối hiệu quả kỹ thuật , phân phối và kinh tế của việc sản xuất lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long, Đề tài khoa học cấp Bộ, Trường Đại học Cần Thơ.
 11. Huỳnh Thế Ngà (2017), Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ trên địa bàn huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
 12. Nguyễn Trần Tiểu Phụng, Trần Viết Long (2020), Thích ứng của nông hộ với thiên tai trong hoạt động canh tác sắn tại xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, The 3nd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment, 1, 150–160, Nxb. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
 13. Nguyễn Thị Mỹ Linh, Lê Phan Đình Huấn, Huỳnh Văn Phụng, Phan Kỳ Trung, Nguyễn Văn Bé và Văn Phạm Đăng Trí (2017), Đánh giá hiệu quả mô hình sản xuất lúa truyền thống và cánh đồng mẫu lớn tại thị xã ngã năm, tỉnh Sóc Trăng, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, (2), 45–54.
 14. Likert Rennis (1932), A technique for the Measurement of Attitudes, Archives of Psychology, 140, 5–55.